Ders İçerikleri

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERSLER

HUK701Anayasa Hukuku

Derste öncelikle anayasa hukukunun temel kavramları, devlet biçimleri ve hükümet sistemleri, demokrasi modelleri, kuvvetler ayrılığı teorisi, 18. yüzyılda başlayan anayasacılık hareketlerinin dinamikleri ve sonuçları, hak ve özgürlüklerin ortaya çıkışı, gelişimi ve bunları güvence altına alan mekanizmalar (kısmen anayasa yargısı) açıklanacak ve irdelenecektir. Dersin ilk bölümü genel ve soyut düzeyde anayasa hukukunun genel esasları kavramlarına hasredilmiştir. Daha sonra Türk anayasa hukukuna geçilecek ve bu genel esaslar bağlamında Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri ele alınacaktır. Bu konuları takiben Cumhuriyet Türkiyesinin anayasaları gerek bu anayasaların yapımında izlenen yöntem gerekse anayasaların içerikleri yönünden karşılaştırmalı olarak sunulacaktır. Son olarak Türkiye’nin halen yürürlükte olan 1982 Anayasasıyla kurulan anayasa düzeninin temel nitelikleri ile bu nitelikler özelinde anayasa düzeninde bugüne kadar yapılan değişiklikler ortaya konulacaktır.

Anayasa Hukuku II’de devletin üç temel fonksiyonu hakkında teorik açıklamalarda bulunulacak ve bu fonksiyonların Türk anayasal sistemi içindeki rolü ve önemi ortaya konulacaktır. Yasama, yürütme ve yargı organlarının kuruluşu, işleyişi ve yetkileri dışında, olağanüstü yönetim usulleri ile anayasa yargısı konularına da yer verilecektir. Ders anayasa ve AİHM kararlarıyla ve pratik çalışmalarla desteklenecektir.

 

HUK702 Medeni Hukuk

Medeni Hukuk I kapsamında incelenen başlıca konular şunlardır: 

Giriş ve Başlangıç Hükümleri: Medeni hukukun temel ilkeleri ile Medeni Kanun’un başlangıç hükümlerini oluşturan ilk yedi maddesi kapsamlı bir şekilde incelenir. Bu çerçevede; hukukun uygulanması ve kaynakları (m.1), hukuki ilişkilerin kapsamı (m. 2-4), genel nitelikli hükümler (m.5), ispat kuralları (m. 6-7) detaylı bir şekilde incelenir. 

Kişiler Hukuku: Birinci kısımda “gerçek kişiler” incelenir. Bu çerçevede; kişilik kavramı ile kişisel durum sicili detaylı bir şekilde incelenir. İkinci kısımda ise “tüzel kişiler” incelenir. Birinci bölümde; “genel hükümler” temel başlığı altında tüzel kişilik, hak ve fiil ehliyeti, yerleşim yeri, kişiliğin sona ermesi ve saklı hükümler incelenir. İkinci bölümde dernekler, üçüncü bölümde ise vakıflar detaylı bir şekilde incelenir. 

Medeni Hukuk II kapsamında Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kitabını oluşturan aile hukuku işlenmektedir. Birinci kısımda; “evlilik hukuku” temel başlığı altında birinci bölümde evlenme konusu incelenmektedir. Bu çerçevede; nişanlanma ve hükümleri ile evlenme ehliyeti ve engelleri, evlenme başvurusu ve töreni, bâtıl olan evlenmeler işlenmektedir. İkinci bölümde; “boşanma”, üçüncü bölümde; “evliliğin genel hükümleri”, dördüncü bölümde ise “eşler arasındaki mal rejimleri” incelenmektedir. İkinci kısımda ise “hısımlık” temel başlığı ve soybağının kurulması başlığı altında kocanın babalığı, tanıma ve babalık hükmü, evlât edinme, soybağının hükümleri, velâyet ve çocuk malları konuları incelenmektedir. İkinci bölümde “aile” kavramı temel başlığı altında; nafaka yükümlülüğü, ev düzeni, aile malları; üçüncü kısımda ise vesayet ve vesayeti gerektiren haller, kayyımlık ve yasal danışmanlık, koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması konuları incelenmektedir. Ayrıca, vasiyetin yürütülmesi, vasi, vesayet daireleri ile kayyımın görevleri, vesayet organlarının sorumluluğu, vesayetin sona ermesi ve sonuçları incelenmektedir.

HUK703 Roma Hukuku

Roma hukuku, genellikle Roma şehrinin kuruluş tarihi olarak kabul edilen M.Ö. 753 yılından Doğu Roma İmparatoru Iustinianus’un M.S. 565 yılında ölümüne kadar geçen süre içinde Roma’da ve Roma egemenliği altındaki ülkelerde uygulanmış olan hukuktu. Ancak bu dönemden sonra da Roma hukuku hemen hemen tüm Kıta Avrupası ülkelerinde, 19. yüzyıldaki kanunlaştırma hareketlerine kadar etkinliğini sürdürmüştü. Roma hukuku, bugün özellikle kıta Avrupasında yürürlükte olan birçok özel hukuk sistemine ve bunların ana kurallarının büyük bir kısmına kaynak olmuştur. Roma hukukunun, Türk Medeni Kanunu’nda olduğu gibi Medeni Kanunumuzun mehazı olan İsviçre Medeni Kanunu üzerinde de derin etkileri vardır. Bu ders kapsamında; Roma hukukunun önemi ve tarihçesi, genel kavramlar, şahsın hukuku, aile hukuku, eşya hukuku ve roma usul hukuku konuları incelenmektedir. Bu ders ile Roma hukukunun ortaya çıkışı, kaynakları, genel yapısı ve bölümleri açıklanarak, öğrencinin bu hukuk dalı ile ilgili temel bilgileri edinmesini ve pozitif hukuk ile karşılaştırma yapma yeteniğinin arttırılarak mukayeseli bir hukuk mantığının oluşmasını sağlamak hedeflenmektedir.

HUK101 Hukuka Giriş

Bu ders kapsamında; toplum yaşamı ve toplumsal düzen kuralları ve bu bağlamda hukukun toplumdaki işlevi ile hukuk kurallarının örf ve adet, ahlak ve din kuralları ile karşılaştırılması, farklı yönlerinin ortaya konulması, hukukun kaynakları ve bölümleri, hukukun temel kavramlarından birisini oluşturan hak kavramı, hukuki olay, eylem ve işlemler ile yargı örgütü kapsamlı bir şekilde incelenir. Ayrıca, hukukta normlar hiyerarşisi kavramı ile fonksiyonları, pozitif hukuk, tabii hukuk ve kavramları incelenir.

HUK103 İktisat I

Bu dersin amacı: Ekonomik olayların incelenmesi ve yorumlanması için temel kuralların açıklanması, fiyat mekanizması ve fiyatların teşekkülünün incelenmesi, uluslararası iktisat konuları, çok uluslu şirketler, yabancı sermaye, borsa ve Türkiye uygulamaları, milli gelir ile ilgili öğrencilerin bilgilendirilmesidir. Bu ders, hane halkının, şirketlerin ve devletin davranışlarını ve kararlarını analiz eden mikro iktisadın temel ilkelerine giriş dersi mahiyetindedir.

TURK101 Türk Dili I

Bu ders kapsamında; dil kavramının anlamı ve kültür kavramı ile ilişkisi, Türk dilinin tarihsel dönemi ile gelişimi, Türkçe’nin ses (ses bilgisi) ve yapı (yapı bilgisi) özellikleri ile temel diksiyon bilgileri, yazım kuralları ve günlük yazışmalar, yazılı anlatım, tümce ve paragraf çözümlemeleri ile edebi metinler hakkında kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapılır.

ENG101 İngilizce I

 

Bu ders kapsamında incelenen başlıca kavram ve konular şunlardır: 

İngilizce’nin temel yapıları işlenir. Bu kapsamda; dilbilgisini içeren konular ile kelime üniteleri ağırlık oluşturur. Bununla birlikte, okuma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi sağlanmaya çalışılarak, gündelik hayatta İngilizce’nin kullanılması hedeflenir.

TRO103 Osmanlı Türkçesi I

Osmanlı Türkçesi; Türkçe, Arapça, Farsça kelimelerden oluşan zengin bir dildir. Osmanlıca bir imparatorluk dili olduğu için; atalarımızın yüzyıllar boyunca ortaya koydukları kültürel eserlere doğrudan ulaşmanın önemli bir yolu olarak geçmişle gelecek arasında kültürel bağlar kuran bir köprü, millî ve manevi değerlerimizin taşıyıcısı mahiyetindedir. Bu amaçla Osmanlı Türkçesi’nin öğrencilere öğretilmesi hedeflenmektedir. Osmanlıca alfabe ve imlâ kurallarının öğretilmesi, öğrencilerin kütüphane ve arşivlerde bulunan birçok Osmanlıca eserden yararlanmalarına ve böylece, meslek hayatlarında ihtiyaç duydukları kaynak eserlerden yararlanmalarına ve hitabet kabiliyetlerini geliştirmelerine imkân sağlayacaktır.

AIIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Bu dersin amacı; öğrenciye Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasını zorunlu kılan tarihsel koşullar ile Anadolu'nun işgaline karşı ortaya çıkan Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki direniş hareketine ve bu hareketin askeri, siyasi ve diplomatik boyutlarına ilişkin temel bir formasyon kazandırmaktır. Bu çerçevede; öğrencinin, Osmanlı Devleti’nin gerilemesinin nedenlerini Batı’daki gelişmeler çerçevesinde değerlendirmesi, Osmanlı Devleti’nin son yüzyılındaki yeniliklerle Atatürk dönemi devrimleri arasında karşılaştırma yapması, Osmanlı Devleti’nin son yıllarında gündeme gelen fikir akımlarını öğrenmesi ve bu akımlar arasında karşılaştırma yapması, Osmanlı Devleti’nin son yüzyılındaki önemli toprak kayıplarını simgeleyen Trablusgarp, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı'nın nedenleri ile sonuçlarını kavraması, Mondros Mütarekesi’nin ne denli ağır hükümler içerdiğini öğrenmesi ve I. Dünya Savaşı’nın galip devletlerinin Paris Barış Konferansı’nda dünyaya nasıl şekil verdiklerini kavraması, işgallere karşı Saray ve Hükümet ile Anadolu halkının bakışı hakkında bilgi sahibi olması ve bu konuda karşılaştırma yapması, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’dan Ankara’ya uzanan Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın örgütlenme faaliyetlerini kavraması, Misak-ı Milli’nin bugün halen niçin önemli ve vazgeçilmez bir belge olduğu hakkında değerlendirme yapması, TBMM’nin açılmasının hem demokrasi hem de yeni bir devletin kurulması açısından ne anlama geldiğini kavraması, Misak-ı Milli ile Sevr Anlaşması’nı karşılaştırması, Sevr Anlaşması’na karşı Saray ve İstanbul Hükümeti ile TBMM’nin tavrı arasındaki farkları anlaması, Başkomutan olarak Mustafa Kemal Paşa’nın Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında ne denli önemli roller oynadığını kavraması, Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması koşullarını değerlendirerek tam bağımsızlığın anlamını ve değerini kavraması hedeflenmektedir.

AIIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bu ders kapsamında incelenen başlıca kavram ve konular şunlardır: 

Dünya tarihi ve Türklerin tarihsel süreçteki yeri, jeopolitik kavramı ve Türkiye’nin jeopolitik konumu, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılma süreci ve sonrasında kurtuluş savaşı süreci bu çerçevede Atatürk’ün milli mücadeledeki rolü, cumhuriyet dönemi, cumhuriyet ve demokrasi kavramları, Atatürk ilke ve inkılapları ile cumhuriyet dönemindeki sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal gelişmeler ve bu çerçevede uygulanan dış siyaset konuları işlenir. 

HUK102 Siyaset Bilimine Giriş

Dersin amacı; toplumsal olgu ve olaylar hakkında öğrencilere bilimsel bir anlayış kazandırarak onlara yaygın görüş ve uygulamaların köklerini anlama, gerektiğinde sorgulama ve imkân dahilinde yeni politikalar üretebilme yetisi kazandırmaktır. Bu amaçla öğrencilerin siyasi teori, tarih ve aynı zamanda politik ekonomi ve sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel yöntemler hakkında bilince ve bilgiye sahip olmaları hedeflenmektedir.

HUK104 İktisat II

Bu dersin amacı, ekonomik olayların incelenmesi ve yorumlanması için temel kuralların açıklanması, fiyat mekanizması ve fiyatların teşekkülünün incelenmesi, uluslararası iktisat konuları, çok uluslu şirketler, yabancı sermaye, borsa ve Türkiye uygulamaları, milli gelir ile ilgili öğrencilerin bilgilendirilmesidir. Bu ders, hane halkının, şirketlerin ve devletin davranışlarını ve kararlarını analiz eden mikro iktisadın temel ilkelerine giriş dersi mahiyetindedir.

TURK102 Türk Dili II

Türk Dili dersi kapsamında “Dil nedir ve dil ile kültür arasında ne gibi ilişkiler vardır?” gibi sorular cevaplandırılıp Türk dilinin tarihsel dönemleri, Türkçe’nin ses özellikleri (ses bilgisi), Türkçe’nin yapı özellikleri (yapı bilgisi), temel diksiyon bilgileri, vurgu, tonlama ve söyleyiş gibi belli başlı diksiyon konularıyla ilgili alıştırmalar, yazım kuralları, günlük yazışmalar (dilekçe, özgeçmiş vb.), yazılı anlatımla ilgili kapsamlı bilgiler, tümce ve paragraf çözümlemeleri, edebi metinler üzerinde kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır.

ENG102 İngilizce II

Bu ders, İngilizce’nin temel yapılarının öğretildiği dilbilgisi ve kelimelerin öğretildiği konular kapsamında iki bölümde işlenmektedir. Bu iki öğe, gramer üniteleri ve kelime üniteleri başlıkları altında dönüşümlü olarak işlenir. Ayrıca okuma ve yazma yetenekleri üzerinde de çalışmalar yapılır. Gramer üniteleri başlığı altında, alfabe, basit isim cümleleri, yer bildiren isim cümleleri, sayılar, iyelik sıfatları, geniş zaman, şimdiki zaman, emir cümleleri, gibi yeni başlayanlar için gerekli olan yapılar öğretilir. Kelime bölümünde ise renkler, aile ilişkileri, günlük kullanılan nesneler, tekil- çoğul isimler, yiyecek ve içecekler, günler ve aylar, giysiler, meslekler, yer bildiren edatlar ve insanları betimlerken kullanılan sıfatlar üzerinde çalışılır. Bu dersin sonunda öğrencilerin temel İngilizce’yi okuyup yazabilmeleri ve günlük hayatta kullanabilmeleri beklenmektedir.

TRO104 Osmanlı Türkçesi II

Bu derste Osmanlıca alfabe ve imlâ kuralları öğretilerek öğrencilerin kütüphane ve arşivlerde bulunan birçok Osmanlıca eserden yararlanmaları ve böylece meslek hayatlarında ihtiyaç duydukları kaynak eserlerden istifade etmeleri ve hitabet kabiliyetlerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

HUK704 Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Dersin amacı, Türk borçlar hukuku genel hükümlerinin bilimsel ve yargısal kaynaklar ışığında incelenmesidir. Bu kapsamda birinci bölümde; “borç ilişkisinin kaynakları” ana başlığı altında sözleşmeden doğan borç ilişkileri, haksız fiilden doğan borç ilişkileri ile sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri incelenmektedir. İkinci bölümde; “borç ilişkisinin hükümleri” ana başlığı altında borçların ifası, borçların ifa edilmemesinin sonuçları, borç ilişkilerinin üçüncü kişilere etkisi incelenmektedir. Üçüncü bölümde ise borç ilişkilerinin sona erme halleri ve zamanaşımı konuları incelenmektedir. Dördüncü ve son bölümde ise “borç ilişkilerinde özel durumlar” ana başlığı altında; teselsül, koşullar, bağlanma parası, cayma parası ve ceza koşulu ile borç ilişkilerinde taraf değişiklikleri ana başlığı altında alacağın devri, borcun üstlenilmesi, sözleşmenin devri ve sözleşmeye katılma konuları incelenmektedir.

HUK705 Ceza Hukuku Genel Hükümler

Ceza hukuku genel hükümler dersi, aynı zamanda ceza hukukuna giriş niteliği taşımaktadır. Bu çerçevede; Ceza hukukunun tanımı, kaynakları ve yorumu, uygulama alanı, ceza hukukuna egemen olan ilkeler, suç genel teorisi, suçun görünüş şekilleri, ceza hukuku yaptırımları (ceza ve güvenlik tedbirleri), ceza ilişkisini kesen nedenler konu olarak işlenmektedir.

HUK706 İdare Hukuku

İdare Hukuku güz döneminde “idare kavramı ve idare hukuku” ana başlığı altında idare kavramı ile idare hukuku kapsamlı bir şekilde anlatılmaktadır. İdare kavramı başlığı altında kamu idaresi-özel idare ayrımı yapılmaktadır. İdare Hukuku başlığı altında ise İdare hukukunun tanımı, gelişimi, özellikleri, kaynakları, uygulama alanı, bölümleri ve ilkeleri detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. “İdarî teşkilat” ana başlığı altında, idarî teşkilata hakim olan ilkelerden merkezden ve yerinden yönetim, kamu tüzel kişiliği, idarenin bütünlüğü ilkesi: hiyerarşi ve vesayet konuları incelenmektedir. Merkezi idarenin başkent ve taşra teşkilatı ile yerinden yönetim kuruluşları alt başlıklar altında anlatılmaktadır. Daha sonra, idarî işlemler ve sözleşmeler ile idarenin faaliyetleri alt başlıkları içerecek şekilde kapsamlı olarak anlatılmaktadır. Bu çerçevede, kamu hizmeti ile kolluk konuları üzerinde durulmaktadır. İdarenin hareket araçları başlığı altında ise kamu görevlileri ve kamu malları anlatılmaktadır. Altıncı ve son kısımda ise idarenin sorumluluğu ayrıntılı şekilde anlatılmaktadır.

HUK707 Genel Kamu Hukuku

Dersin amacı önce genel olarak siyasal iktidar tiplerini ve özel olarak modern devleti (devlet kuramı), ardından da bireyin iktidar/devlet karşısındaki konumunu (hak ve özgürlükler) ele almaktır.

Bu bağlamda derste; modern devlet öncesi siyasal iktidar tipleri olarak “Antik Yunan Site Devleti”, “İmparatorluk” ve “Feodal Devlet” ele alınacak, sonra da “modern devletin doğuşu”, “ulusal bir boyut kazanması”, “gelişimi” ve “küreselleşme olgusu ile birlikte geçirmekte olduğu dönüşüm” konuları ele alınacaktır. Butün bu süreçlerde, devletin aldığı siyasi-hukuki biçimin yanı sıra, söz konusu dönelere damga vuran düşünürlerin; devletin kaynağı, amacı, meşruiyeti, fertlerle ilişkisi... gibi temel siyasi-hukuki konulara ilişkin görüşlerine de yer verilecektir.

HUK708 Devletler Umumi Hukuku

 

Uluslararası hukuk veya devletler umumi hukuku, uluslararası ilişkiler altında bir disiplin olmasının yanı sıra kamu hukukunun da bir dalıdır. Bir uluslararası ilişkiler disiplini olarak uluslararası ilişkilerin hukuksal boyutunu bilimsel bir disiplin içinde inceler ve düzenler. Bir hukuk dalı olarak ise uluslararası hukuk, devletler, uluslararası örgütler arasındaki ilişkileri düzenler. Uluslararası antlaşmaların nasıl yapılacağı, uluslararası antlaşmalarda kullanılan terimlerden  anlaşılması  gerekenler,  devletlerin  diplomatik  temsilcilerinin  sahip olduğu dokunulmazlık, kıta sahanlığı, bitişik bölge, münhasır ekonomik bölge gibi konular uluslararası hukukun inceleme alanı içindedir. Bu çerçevede dersin amacı, bu alana özgü kavramlar, terminoloji ve uluslararası ilişkilere uygulanan hukuki akıl yürütme aşamaları hakkında öğrencilerin bilgi edinmesi ve bu alanda analiz yeteneklerini geliştirmektir. Dersin içeriği ise uluslararası kamu hukukunun kaynakları (antlaşmalar, örf ve âdet), süjeleri, devlet ve unsurları, uluslararası kuruluşlar (Birleşmiş Milletler ve diğerleri), uluslararası ilişkilerin organları olarak elçilikler ve konsolosluklar, uluslararası yargı (Uluslararası Adalet Divanı vs.), deniz, hava ve uzay ile ilgili sorunlar, kuvvet kullanma vb. konulardır. 

Bu derste temel olarak, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserler Kanunu işlenmektedir. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında; fikir ve sanat eserleri (ilim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri, sinema eserleri, işlenmeler ve derlemeler, alenileşmiş ve yayımlanmış eserler), eser sahibi, eser sahibinin hakları, manevi haklar (umuma arz salahiyeti, adın belirtilmesi salahiyeti, eserde değişiklik yapılmasını menetmek), mali haklar (işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı), fikir ve sanat eserlerine ilişkin sözleşme ve tasarruflar, fikir ve sanat eserlerine tecavüz halinde açılacak davalar gibi konulara yer verilmektedir. 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserler Kanunu kapsamında ise, film, video, ses taşıyıcısı ve benzeri terimler tanımlanmakta, eserlerin üretim ve ithalatı, kayıt ve tescili, denetimi, dağıtım ve gösterimi, telif hakkı konuları işlenmektedir.

HUK201 İslam Hukuku

İslâm Hukuku, Müslüman toplumlarda hayatın doğal akışı ve İslam dinini ana ilkeleri ışığında geliştirilen hukuk düşüncesini ve bunun uygulamaya yansımasını ele alan bir disiplindir. Klasik adlandırması fıkıh olan bu ilim dalında ibadetlerden sonra kamu yönetimi, devlet ve devletler arası ilişkiler, kişiler, aile, miras, borçlar, ticaret, eşya, arazi ve ceza hukuku gibi hukukun alt dalları ayrı başlıklar altında ele alınır. Bu ders ile İslâm hukukunun ortaya çıkışı, kaynakları, genel yapısı ve alt dalları, doktrin ve uygulama hakkında öğrencinin temel bilgileri edinmesi, hukuk düşüncesinin tarihsel süreçte Müslüman toplumlardaki gelişim seyri hakkında fikir sahibi olması ve böylece modern hukuk biliminde mukayese ve analiz mantığının güçlenmesi hedeflenmektedir.

 HUK202 Türk Hukuk Tarihi

Türk tarihi bağlamında hukuk düzen ve uygulamaları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Dersin amacı, Türk tarihinin farklı dönemlerinden günümüze, süreklilik ve değişim noktalarını/hatlarını da dikkate alarak, hukuk kurum ve kavramlarını tarihî bağlamında incelemektir. Öğrenci, bu konuda temel bilgiler edinerek, hukuka tarihsel ve eleştirel bir perspektiften yaklaşma konusunda yeterlilikler kazanır.

HUK204 Hukuk Sosyolojisi

Ders kapsamında hukukun "sosyal olgu" kimliğiyle incelenmesi esas alınmaktadır. Bu incelemenin özünü, hukuk sistemindeki kural içeriklerinin öğrenilmesini ifade eden klasik bakışın ötesine geçilerek, kurallar sistemi dışından hukuka bakılmasını sağlayan sosyolojik yaklaşım oluşturmaktadır. Hukukun sosyolojik kökeni, etkinliği, işlevi ve tarihsel evrimi gibi sorunlar temel alınarak, Montesquieu, Durkheim, Marx, Max Weber, Gurvitch gibi kurucu isimlerin hukuka ilişkin görüşleri incelenir ve farklı yaklaşımların varlığı saptanır.

HUK709 Eşya Hukuku

Eşya Hukuku; kişilerin, eşya üzerindeki hâkimiyet ve tasarruflarının nitelik ve türlerini, onların bu hakimiyet dolayısı ile diğer şahıslarla olan ilişkilerini düzenleyen medeni hukuk dalıdır. Eşya hukuku, genel olarak Medeni Kanun'un 4. kitabında düzenlenmiştir. Bu kapsamda; mülkiyet hakkı, içeriği ve kapsamı, taşınmaz mülkiyetinin konusu, içeriği ve kısıtlamaları, taşınmaz mülkiyetinin kazanılması ve kaybı, taşınır mülkiyeti, sınırlı ayni haklar, taşınmaz rehni, taşınır rehni, zilyetlik ve tapu sicili konuları ayrıntılı olarak incelenmektedir.

HUK710 Medeni Usul Hukuku

Medeni usul hukuku, özel hukuktan kaynaklanan ve yargıya intikal eden uyuşmazlıklarda yargılamanın usul ve işleyişini inceler. Medeni usûl hukukuna esas olarak 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) kaynaklık etmektedir. Bu ders kapsamında; mahkemeler ve teşkilâtı, mahkemelerin yargı yetkisinin yer ve zaman bakımından sınırları, hâkimlik statüsü, hâkimlerin cezaî ve hukukî sorumluluğu, hâkimin davaya bakmaktan yasaklılığı ve reddi, mahkemelerin görevi ve yetkisi, dava şartları, davanın açılması ve sonuçları, davada kanunî temsil, belgelenmesi ve yargılamaya etkisi, dava çeşitleri, sübjektif ve objektif dava yığılması, davaya müdahale, davanın ihbarı ve cumhuriyet savcısının davada yer alması, davaya vekâlet, teminat, süreler, eski hâle getirme ve adlî tatil, kazaî tebligat, karşı dava, yargılamaya hâkim olan ilkeler, lâyihalar teatisi, ön inceleme, ilk itirazlar, iddia ve savunmanın genişletilmesi, değiştirilmesi yasağı ve istisnaları, davada iradi taraf değişikliği yasağı ve istisnaları, tahkikat, ispat ve deliller, senet, belge, delil başlangıcı, ikrar, yemin, tanık, bilirkişi incelemesi, keşif, isticvap, uzman görüşü, davayı sona erdiren taraf işlemleri, karar çeşitleri, soruşturmanın sona ermesi, sözlü yargılama ve hüküm, kesin hüküm, hükmün tashih ve tavzihi, basit yargılama usulüne tâbi davalarda yargılamanın aşamaları, yargılama giderleri, adlî yardım, kanun yolları, temyiz, tashihi karar, yargılamanın iadesi, istinaf, çekişmesiz yargı, ihtiyatî tedbir ve delil tespiti, tahkim ve arabuluculuk konuları işlenmektedir.

HUK711 Borçlar Hukuku Özel Hükümler

Türk Borçlar Kanunu’nun ikinci kısmı, taraflar arasındaki özel borç ilişkilerini düzenler. Bu ders kapsamında; satış sözleşmesi, taşınır ve taşınmaz satışı ile satış ilişkisi doğuran sözleşmeler, bazı satış türleri, mal değişim sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi, kira sözleşmesi, konut ve çatılı işyeri kiraları, ürün kirası, ödünç sözleşmeleri (kullanım ödüncü, tüketim ödüncü), hizmet sözleşmeleri, pazarlamacılık sözleşmesi, evde hizmet sözleşmesi, eser sözleşmesi, yayım sözleşmesi, vekâlet sözleşmesi, kredi mektubu ve kredi emri, simsarlık sözleşmesi, vekâletsiz iş görme, komisyon sözleşmesi, havale, saklama sözleşmeleri, kefalet sözleşmesi, kumar ve bahis, ömür boyu gelir ve ölünceye kadar bakma sözleşmeleri ve adi ortaklık sözleşmesi incelenir.

HUK712 Ceza Hukuku Özel Hükümler

Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçların ayrıntılı olarak incelenmesi dersin temel konusunu teşkil etmektedir. Bu çerçevede dersin kapsamında; öncelikle kişinin malvarlığına karşı işlenen suçlar (hırsızlık, yağma, mala zarar verme, hakkı olmayan yere tecavüz, güveni kötüye kullanma, bedelsiz senedi kullanma, dolandırıcılık, kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilen eşya üzerinde  tasarruf,  hileli  iflas, taksirli  iflas,  karşılıksız  yararlanma,  şirket  veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, bilgi vermeme) işlenmektedir. daha sonra kamu güvenine karşı suçlar, (parada sahtecilik (kalpazanlık) kıymetli damgada sahtecilik, para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlarla ilgili suçlar, mühürde sahtecilik, mühür bozma, resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, özel belgede sahtecilik, özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, açığa imzanın kötüye kullanılması), son olarak ise kamu idaresinin güvenirliliğine karşı işlenen suçlar (zimmet irtikap, denetim görevinin ihmali, rüşvet, yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması görevi kötüye kullanma, göreve ilişkin sırrın açıklanması, kamu görevlisinin ticareti) işlenmektedir.

HUK713 Ticaret Hukuku

(Ticari İşletme Hukuku)

Dersin kapsamında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ticari işletme hukukuna getirilen yeniliklerin değerlendirilmesi, ticaret hukukunun temel prensipleri, tacir kavramı, ticari işletme, ticaret unvanı, ticaret unvanının korunması, ticari muameleler, ticari defterlerin önemi, işlevi ve delil olarak sunabilme imkânı, haksız rekabet, cari hesap, marka ve tacir yardımcıları konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

(Şirketler Hukuku)

Bu derste, Türk şirketler hukuku ele alınmaktadır. Şirketler hukukuna giriş, adi ortaklık, ticaret şirketleri genel hükümler, birleşme ve devralmalar; şirketin tür değiştirmesi, kollektif ve komandit ortaklıklar, anonim şirketler hukukuna giriş- anonim şirketin kuruluşu, anonim şirketin organları- yönetim kurulu, genel kurul, denetçiler- anonim şirketin denetimi, pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri, anonim şirketin sona ermesi ve tasfiye, limited şirketler dersin başlıca konularını oluşturmaktadır.

(Kıymetli Evrak Hukuku)

Dersin amacı, öğrencilerin kıymetli evrak hukuku hakkında bilgi sahibi olmasını; uygulamada sıkça kullanılan ve ticaret hayatının önemli bir parçası olan kambiyo senetlerinin hukuki niteliğini ve işleyişinin kavranmasını sağlamaktır. Bu kapsamda; kıymetli evrakın tanımı, unsurları, türleri, iptali ve kıymetli evraktaki def’iler ile kambiyo senetleri (poliçe, bono, çek) kapsamlı bir şekilde incelenmektedir.

HUK301 İnsan Hakları Hukuku

İnsan hakları geniş bir kavramdır, pozitif hukuku da kapsar ama onu aşar. İnsanın, sırf insan olmasından kaynaklanan yetkileri, hakları, daha doğrusu özgürlüğü ifade eder. Bu bağlamda insan hakları en üstün ahlaki değerlerdir. Pozitif hukuku da kapsar ama onu aşar.

Bu çerçeve de derste; insan haklarının ahlaki- felsefi çözümlemesi yapıldıktan sonra hukuki boyutuna geçilecek ve sırasıyla; “insan haklarının tanımı”, “uluslararasılaşması”, “sınıflandırılması”, “tanınması”, “düzenlenmesi”, “sınırlandırılması” ile “ulusal ve uluslararsı mekanizmalar aracılığı ile korunması” konuları ele alınacaktır.

HUK303 Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku

Vergi hukuku; kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır. Mali hukuk; vergi (gelir) hukuku, harcama (gider) hukuku ve bütçe hukuku olmak üzere üç alt sınıflandırmaya ayrılır. Bu ders kapsamında; vergi hukukuna ilişkin anayasal ilkeler, idari kurallar, vergilendirme tekniği ve vergi uyuşmazlıkları, vergi sisteminde yer alan çeşitli vergilerin hukuki nitelikleri ayrıntılı olarak işlenmektedir.

HUK302 Hukuk Felsefesi ve Metodolojisi

Hukuk felsefesi, hukukun bilgi konusu olup olmayacağıyla başlar ve hukukilik kavramının anlamını tartışır. Hukuki geçerlilik üzerinde durarak, hukukilikle ilgili farklı anlayışları ortaya koyar. Bu kapsamda hukuki pozitivizm ve tabii hukuk tartışmalarına değinilir ve adalet ile hukuk kavramı arasındaki ilişki değerlendirilir. Adalet kavramıyla ilgili adalet teorilerini de içeren anlayışlar belirtilir ve bunlarla ilgili temel problemler tartışılır. 

Hukukun temel işlevi olan uyuşmazlık çözümü, uyuşmazlık çözümünde yorum, hukuk yaratma, takdir kullanma ve neticede hüküm kurma aşamaları teorik düzlemde ele alınmaktadır. Bu kapsamda hukuk ve dil ilişkisi, sentaks, semantik kavramları, hermeneutik ve retorik disiplinlerine de değinilmektedir.

HUK714 İş Hukuku

İş hukuku; işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır. Bu kapsamda bireysel iş hukukunda; iş hukukunun tarihi gelişimi, işveren kavramı, işveren temsilcileri, alt işveren kavramı, işyeri, işçi ve çırak kavramları, iş akdi, iş akdinin şekli ve çeşitleri, iş akdi yapma serbestisi ve sınırları, iş akdinin hükümsüzlüğü, çalışma saatleri, ücret ve iş akdinin sona ermesi işlenecektir. Toplu iş hukukunda ise dersin içeriği; sendikalar hukuku, işveren sendikaları, işçi sendikaları, sendika özgürlüğü, sendikaların yapısı, sendika faaliyetleri ve yasak faaliyetler, sendikaların idari ve mali denetimi, konfederasyonlar, toplu iş sözleşmesi, grev, lokavt, iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları şeklindedir.

HUK715 Ceza Muhakemesi Hukuku

Dersin konusunu; ceza muhakemesi hukuku ve bu kapsamda bir suça ilişkin olarak yapılacak soruşturma ve kovuşturmada izlenecek usuller teşkil etmektedir. Bu bağlamda öncelikle ceza muhakemesinin tarihi ve ortaya çıkışı incelenmektedir. Dersin esas konusunu ise ceza muhakemesi süjeleri, bunların yetkileri ve birbirleriyle ilişkileri, ceza muhakemesi işlemleri, koruma tedbirleri, soruşturma ve kovuşturma evreleri ve kanun yolları teşkil etmektedir.

HUK716 İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, borcunu ödemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine nasıl karşılanacağını konu alır. Borcun karşılanması, devlet zoruyla ve taşınır, taşınmaz mallar üzerinden yapılabilmektedir. Kanunda borçludan alacakların nasıl tahsil edeceği düzenlenmektedir. Bu kapsamda derste; icra teşkilatı, ilamsız icra, ilamlı icra, ödeme emri, ödeme emrine itiraz, itirazın kaldırılması, menfi tespit ve istirdat davaları, haciz yolu, ihtiyati haciz incelenen başlıca konulardır. İflas hukuku kapsamında ise iflasa tabi olan kişiler, iflas yolları, iflasın hukuki sonuçları, iflasın tasfiyesi ile konkordato konuları işlenmektedir.

HUK717 Milletlerarası Özel Hukuk

Milletlerarası özel hukuk, yabancılık unsuru içeren özel hukuk ilişkilerini konu almaktadır. Yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde uygulanacak hukuk, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yabancı kararların tanınması ve tenfizi Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Dersin kapsamını; yabancılık unsuru içeren uyuşmazlıklarda uygulanacak özel hukuk kurallarını gösteren kanunlar ihtilafı kuralları, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yabancı ülkelerde verilen mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi, Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı, yabancıların Türkiye’deki hakların kapsamı ve buna getirilecek sınırlamalar gibi konular oluşturur.

HUK718 Miras Hukuku

Miras hukuku; kişinin ölümünden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır. Bu kapsamda; miras hukukunun temel kavramları, ilkeleri, mirasçılar (yasal ve atanmış mirasçılık), ölüme bağlı tasarruflar ve türleri, vasiyeti yerine getirme görevlisi, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisi, miras sözleşmesinden doğan davalar, mirasın geçmesi ve sonuçları ile mirasın paylaşılması konuları kapsamlı olarak işlenmektedir.

HUK719 Fikri Mülkiyet Hukuku

Bu derste temel olarak, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserler Kanunu işlenmektedir. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında; fikir ve sanat eserleri (ilim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri, sinema eserleri, işlenmeler ve derlemeler, alenileşmiş ve yayımlanmış eserler), eser sahibi, eser sahibinin hakları, manevi haklar (umuma arz salahiyeti, adın belirtilmesi salahiyeti, eserde değişiklik yapılmasını menetmek), mali haklar (işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı), fikir ve sanat eserlerine ilişkin sözleşme ve tasarruflar, fikir ve sanat eserlerine tecavüz halinde açılacak davalar gibi konulara yer verilmektedir. 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserler Kanunu kapsamında ise, film, video, ses taşıyıcısı ve benzeri terimler tanımlanmakta, eserlerin üretim ve ithalatı, kayıt ve tescili, denetimi, dağıtım ve gösterimi, telif hakkı konuları işlenmektedir.

HUK401 İdari Yargılama Hukuku

Bu ders; idari yargı teşkilatının tanınması, önemini, idari yargılama usulüne ilişkin ilkeleri ve kuralları, idari işlemlerin yargısal denetimi ile idarenin sorumluluğunun dayandığı esasları kapsar. Ders kapsamında idari yargının ve teşkilatının Türkiye’deki gelişim, idari yargının görev alanı, idari yargı teşkilatı, idari dava türleri, dava dilekçesi hazırlama ve idari dava süreçlerinin incelenmesi, idari yargı kararlarının uygulanması ve bu kararlara karşı başvuru yolları, idarenin sorumluluğu gibi konuları işlenir.

HUK402 Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku ise; sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, ticaret hukuku kapsamına giren bir özel hukuk dalıdır. Dersin amacı, Türk Ticaret Kanunu’nun altıncı kitabını oluşturan sigorta hukukuna ilişkin temel bilgi ve kavramların öğretilmesidir.

HUK403 Deniz Ticaret Hukuku

Deniz ticareti hukuku, deniz üzerinde yürütülen ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Deniz ticareti hukuku dersi kapsamında; deniz ticaretine ve hukukuna giriş, deniz eşya hukuku: gemi, gemi sicilleri, mülkiyet hakkı, intifa hakkı, rehin hakkı, deniz şahsın hukuku: donatan, gemi işletme müteahhidi, kaptan ve diğer gemi adamları, deniz borçlar hukuku: gemi kira sözleşmesi, zaman çarteri sözleşmesi, navlun sözleşmeleri, denizde yolcu taşıma sözleşmesi, denizaşırı satış sözleşmeleri, deniz kazaları: çatma, müşterek avarya, kurtarma ve yardım gibi başlıca konular işlenmektedir.

 

SEÇMELİ DERSLER

HUK221 Avrupa Birliği Hukuku 

Bu dersin konusunu Avrupa Birliği’nin kuruluşu, kurumsal yapısı ve ‘uluslarüstü’ niteliği; kurucu antlaşmalar, topluluk organları ve bunların hukuk yaratma yetkileri; topluluğun hukuk sistemi, kaynakları ve üye devletlerin milli hukukları ile olan ilişkisi oluşturmaktadır.

 

HUK223 Vakıf Hukuku

Dersin amacı; vakıflara ilişkin yasal düzenlemeler, 5737 sayılı Kanun ve 6760 sayılı Kanunla Yönetmelikler konusunda bilgi sahibi olunması; vakıf hukuku alanındaki temel ilke, kavram ve kurumlar hakkında bilgi sahibi olunması sağlanarak farkındalık yaratılmasıdır. Bu bağlamda öğrencilerin vakıf kavramı ve bağlantılı olarak vakıf türleri, vakıf senedi, vakıf yöneticisi gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi olması ve günümüzde vakıflara ilişkin sorunların çözümünde kullanılacak mevzuata hakim olmaları sağlanarak, Osmanlı Devleti’nden günümüze kadar son derece önemli olan bu kurumun ve sorunlarının farkında olarak bu alana dair sorunları çözebilecek yeterliliğe ulaşmaları hedeflenmektedir. Ders kapsamında; vakıf kavramı ve türleri, vakıflarda yönetim ve temsil, vakıf yöneticisi olamayacaklar ve vakıf yöneticilerinin sorumluluğu, vakıf malları ve faaliyetleri, vakıfta amaç ve işlev değişikliği, hayrat taşınmazların niteliği, özellikleri ve değerlendirilmesi, hayrat taşınmazların tahsisi, taviz bedeli, tahsili şekli, kiralanmaları, vakıfların uluslararası faaliyetleri, vakıfların iktisadi işletme ve şirket kurması, sona eren ya da dağıtılan yeni vakıfların mal ve hakları, vakıfların muhasebesi, beyanname ve vakıfların denetimi, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Meclisi ile 5737 sayılı Vakıflar Kanunu hükümleri, 6760 sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanun, Vakıflar alanındaki Yönetmelikler (örneğin Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği, 5737 sayılı Vakıflar kanununun geçici 11.maddesinin uygulanmasına ilişkin yönetmelik, Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği) başlıca konuları oluşturmaktadır.

HUK227 Anayasa Yargısı

Derste öncelikle anayasallık denetiminin ortaya çıkmasının arkasında yatan dinamikler, anayasalcılık bağlamında anayasa yargısının işlevi, hukuk devleti bakımından anayasa yargısının önemi ve anayasa yargısı özelindeki tartışmalara değinilmektedir. Girizgahın ardından Türkiye’de anayasa yargısının gelişimine yer verilmektedir. Denetim türlerine değinildikten sonra bireysel başvurunun işlevi, dünyadaki uygulaması üzerinde durulmakta ve Türkiye’de bireysel başvuru müessesesinin ayrıntılarına geçilmektedir. Dersin ilk bölümünde son olarak Anayasa Mahkemesi’nin inceleme yetkisinin kapsamı, Mahkemeye yöneltilen eleştiriler ve Mahkeme kararlarının bağlayıcılığı ile Anayasa Mahkemesi – Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi arasındaki ilişkiye yer verilmektedir. Teorik kısım tamamlandıktan sonra her hafta, ilgili haftaya hasredilmiş konuya ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin münferit bir kararı veya kararları incelenmektedir. Münferit bir kararın analizi, o karara temel teşkil eden teorik konunun/hak ve hürriyetin ele alınmasını da gerektirmektedir. Böylece akademik takvim tamamlandığında Türk Anayasa Mahkemesi’nin (ve AİHM’in) çeşitli konulardaki tutumu, ilgili hak ve hürriyete yönelik yaklaşımı ve yorumu analiz edilmiş olmaktadır.

 

HUK229 Kitle İletişim Hukuku

Kitle İletişim Hukuku dersinde kitle iletişim özgürlüğünün içeriği, sınırlandırılması ve basın özgürlüğü ile ilişkisinin açıklanması, basın rejimi, radyo-televizyon rejimi ve internet rejimi hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi, düşünceyi ifade özgürlüğünün kitle iletişim özgürlüğü ile ilişkisinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu derste kitle iletişim özgürlüğünün içeriği, sınırlandırılması ve basın özgürlüğü ile ilişkisi, düşünceyi ifade özgürlüğünün unsurları, sınırlandırılması ve kitle iletişim özgürlüğü ile ilişkisi incelenmektedir.

HUK233 Osmanlı Türkçesi III 

Osmanlı Türkçesinin dil ve yazım özellikleri, Arapça ve Farsça sözcükler, tamlama çeşitleri; Arap harfli Türk alfabesiyle yazılmış Osmanlıca metinleri okuma çalışmaları, Arap harfli Türk alfabesiyle yazma çalışmaları konulu Osmanlıca I ve II derslerinin devamı niteliğindedir.

HUK237 Hukuk Mesleği ve Etik 

Bu derste temel olarak hukukçuluk mesleğine özgü olan ve hukukçuların izlemesi gereken, davranışlarına yön veren etik ilke ve değerler aktarılmaya çalışılacaktır. Derste “etik”, “ahlâk”, “kamu etiği” ve “yargı etiği” kavramları, bir davranışın veya eylemin etik olup olmadığını pratik bakımdan analiz etme ve değerlendirme yöntemleri, yargı etiğinin tarihi ve felsefi temelleri, yargı etiği ilkelerinin evrenselliği, ulusal ve uluslararası kaynakları (Bangalor Yargı Etiği İlkeleri ve Budapeşte İlkeleri vd.), Yargıtay Yargı Etiği Danışma Kurulu’nun yapısı ve işleyişi, karşılaştırmalı hukukta yargı etiği ile ilgili gelişmeler, yargı etiği ilkelerinin yurt içinde ve yurt dışındaki yüksek mahkemeler ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında nasıl yorumlandığı ve değerlendirildiği ele alınacaktır. 

HUK239 Umumi Hukuk Tarihi 

Umumi hukuk tarihi dersinde milli hukukun dışına çıkılarak esas itibarıyla günümüzdeki hukuk kurallarını ve müesseselerini daha iyi anlayabilmek, hukuk kurallarının tarihi gelişimini inceleyerek öğrencilerde eleştiri bilincini geliştirmek, bu çerçevede öğrencilerin edindikleri bilgilerin esaslı ve kalıcı olmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu dersin sonunda hukuki kavram ve kurumların nasıl geliştiği, hangi sosyal, ekonomik ve siyasi ihtiyaçlarla değiştiği izlenebilecek, toplum bünyesinde hâkim olan hukuki kuralların ve müesseselerin zamanın ihtiyaçlarına uygun olup olmadığı değerlendirilebilecektir. 

LAW101 Fundamental Concepts of Law 

This course deals with the basic issues of law such as ‘law and social order’, the sources of law and the hierarchy of the norms, characteristics of common law and the continental legal systems, main branches of public and private law, organisation of the Turkish judicial system, the application of norms and the methods of interpretation, transactions and rights.

 

LAW235 Legal English I 

This course has been designed to develop the academic language and academic skills needed by students in order to be successful in their respective departments particularly after a prep education. The course content consists of realistic texts, tasks and topics similar to those practitioners would expect to encounter in their daily working lives. The context of the course materials is based on both national and international law covering areas such as contracts, corporate and real property as well as other relevant aspects of legal practice. Academic writing, listening, speaking and reading skills development will be emphasized in the course. Additionally, students' skills in test-taking, paraphrasing, summarizing and note-taking will be developed. 

LAW241 Introduction to Turkish Law 

The course deals with fundamental concepts of law by considering several central or important procedural and substantive aspects of Turkish law, included among the topics covered are the basic structure and function of Turkish legal institutions, basics of subject matter and personal jurisdiction of Turkish courts, selected doctrines of constitutional law, selected topics pertaining to the Turkish legal system. Major changes in Turkish Law, most significant of those being the constitutional amendment of 2017 will be tackled as part of this course. This course aims at familiarizing the students with the law and legal processes in Turkey by providing a thorough and essential understanding of the Turkish legal system.

 

LAW243 International Organizations and Courts 

The course will provide students with an understanding of how international organizations function and cooperate. The subject matter of this course comprises the history and contemporary developments of international organizations; League of Nations, the UN, WTO, NATO, OSCE and Council of Europe in particular. The course examines the contribution of these organizations in the areas of security, human rights, humanitarian issues and trade. 

Besides international organizations, international courts constitute the other main subject of the course. The functions, jurisdiction and procedure of international courts and tribunals such as the International Court of Justice, Court of Justice of the European Union, European Court of Human Rights, International Criminal Court, the WTO Dispute Settlement Body, Inter- American Court of Human Rights, African Court of Justice and Human Rights will be outlined within the framework of international law and relevant judicial decisions.

 

POLS203 International Law 

The aim of the present course is to provide the students with a general understanding of International Law that supplies the normative framework for the international political process and various rules and institutions for regulating different aspects of international relations. It deals mainly (but not exclusively) with the conduct of sovereign nation-states with one another and their relations with international intergovernmental organisations, peoples, individuals, multinational corporations and other international actors. The focus of the course is on core areas of the discipline such as international legal personality, sources of law, the law of treaties or responsibility for wrongful conduct. The basic assumption underlying the course is that International Law in its ever-increasing diversity can only be properly understood by those with a solid background in general International Law. This course is intended to provide students new to the discipline with such a background. Those already familiar with issues of International Law will be given an opportunity to deepen their understanding and to reflect critically on the foundations of the international legal system. 

HUK222 Kabahatler Hukuku 

Kabahatler Hukuku dersinde kabahatler hukukunun genel esasları, ilkeleri, kabahat genel teorisi, idari yaptırım türleri ve kabahat yargılamasına ilişkin norm ve esasların öğretilmesi amaçlanmıştır. 

HUK224 Deniz Hukuku

Deniz Hukuku dersi kapsamında deniz alanlarının hukuki rejimi, sınırlandırılması, 1958 Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmeleri ve 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirilecek ve Türkiye'nin durumu Türk deniz hukuku mevzuatı ile birlikte ele alınacaktır.

HUK226 Uluslararası Mahkemeler ve Yargı Organları

Bu ders kapsamında uluslararası toplumda özellikle önem arz eden ve etkinliği olan belirli uluslararası yargı organlarının hukuki dayanakları, görev, yetki ve yargılama usulleri ile bazı örnek kararları incelenecektir. Bu ders Uluslararası Adalet Divanı'nın görev ve yetkileri, yargılama usulleri, Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nin görev ve yetkileri, yargılama usulleri, Dünya Ticaret Örgütü'nde uyuşmazlıkların çözüm mekanizması, Daimi Tahkim Mahkemesi'nde uyuşmazlıkların çözüm mekanizması, Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi'nin işleyişi, Bölgesel ekonomik örgütlerin yargı organları, Avrupa Adalet Divanı'nın görev ve yetkileri, yargılama usulleri, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'nde uyuşmazlıkların çözüm mekanizması, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Statüsü ve emsal kararları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi gibi konuları içermektedir.

HUK228 Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku 

Bu ders, AB'nin hem kurumsal yapısının yasal dayanaklarının genel analizini, hem kendine özgü hukuk sistemini hem de rekabet politikası da dahil olmak üzere iç pazarının temel unsurlarını ele almaktadır. İç Pazar düzenlemelerinin oluşturulması ve işleyişi, İç Pazar yapısını tamamlayacak şekilde rekabet hukuku ilkelerinin altında yatan temel ilkeler, AB'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın ve ABAD'ın malların, kişilerin, hizmetlerin (ve çok daha fazlasının serbest dolaşımı) ve rekabet hukukuna ilişkin temel içtihadı incelenecektir. AB-Türkiye Gümrük Birliği ve taraflar arasındaki ilişkileri yöneten yasal metinlere özel vurgu yapılmak suretiyle, AB'nin ortak ticaret politikası ortaya konulacaktır. 

HUK230 Siyasi Tarih

Ders kapsamında tarihin en eski dönemlerinden bu yana günümüz üzerinde etkili olan önemli siyasal olaylar anlatılacak gerek Batı’da gerekse Türkiye’de siyasal iktidar-birey ilişkisini belirleyen faktörler tarihsel gelişim içinde ele alınacaktır. Derste konu ile ilgili temel kavramlar ve kaynaklardan yola çıkarak Türk siyasal hayatının gelişimi de incelenecektir. Devlet-toplum ilişkileri, temel çatışma noktaları, siyasi hayatın temel öznelerinden siyasi partiler, siyasi hayatı etkileyen ve şekillendiren sosyo-kültürel dinamiklerle sivil toplumun gelişimi konuları dersin ana başlıkları arasındadır.

HUK232 Sosyoloji 

Ders, bilimsel bir disiplin olarak sosyolojinin tanımı, araştırma yöntemleri, alanda baskın olan kuramsal yaklaşımlar; kültür, sosyal yapı, sosyalleşme, bürokrasi, toplumsal kontrol, sapma, toplumsal değişim ve toplumsal tabakalaşma gibi giriş düzeyindeki temel kavram ve konuları kapsamaktadır. Temel hedef, hukuk fakültesi öğrencilerine hukuk kavramını toplumsal bağlamı içinde değerlendirebilecek temel sosyoloji bilgisini kazandırmaktır. Öğrenciler, alanda daha sonra yapacakları çalışmalara hazırlık mahiyetinde temel sosyolojik kavramlar ve araştırma yöntemleri ile tanıştırılacaktır. 

HUK234 Osmanlı Türkçesi IV 

Osmanlı Türkçesinin dil ve yazım özellikleri, Arapça ve Farsça sözcükler, tamlama çeşitleri; Arap harfli Türk alfabesiyle yazılmış Osmanlıca metinleri okuma çalışmaları, Arap harfli Türk alfabesiyle yazma çalışmaları konulu Osmanlıca I, II, III derslerinin devamı niteliğindedir. 

HUK236 Uluslararası Örgütler Hukuku 

Bu derste öncelikle, uluslararası örgütler genel ve ortak nitelikleri itibariyle ele alınıp uluslararası örgütlere duyulan ihtiyaç ve kuruluş amaçları ortaya koyulduktan sonra, uluslararası hukukun süjesi olarak ayırıcı yönleri üzerinde durulacaktır. Hukuki kişiliği haiz olan uluslararası örgütlerin, uluslararası hukukta kural koyucu ve uluslararası hukuk kurallarının uygulanmasında uygulayıcı rolleri, BM, NATO, DTÖ, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, KEİÖ, Ekonomik İş Birliği ev Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Türk Devletleri Teşkilatı gibi örneklerle, üyelik statüsü, üyelerin hak ve yükümlülükleri, uluslararası örgütlerin ve üyelerinin sorumluluğu, kurumsal yapıları ve hukuki tasarrufları meselelerine hitap edilerek genel olarak açıklanacaktır. Bu genel çerçeve içinde, evrensel bir örgüt olarak BM’nin ve bölgesel bir örgüt olarak Avrupa Konseyi’nin uluslararası hukuka katkıları, kural koyma ve kuralların uygulanması anlamında, daha detaylı olarak ele alınacaktır. Bu çerçevede, UAD’nin ve İHAM’ın kararları ve etkileri incelenecektir.

LAW236 Legal English II 

Legal English II is a course designed to further develop and expand upon the academic language skills needed by students in order to be successful in their academic departments. Individual and group studies will be conducted throughout the semester. Specific studies such as legal text readings, translations of legal documents and contract preparation will constitute the main part of the course. 

ECON208 Business Law

The subject matter of this course includes topics such as legal transactions, classification of contracts, formation of contracts, offer and acceptance, contractual capacity, reality of consent; fictitious transactions; voidable contracts: mistake, fraud, duress, unconscionable bargain; subject matter of the contracts (illegal bargains) Representation, performance of contracts, remedies for breach of contracts, modalities of obligations: conditional contracts, joint liability and rights; third party beneficiary contracts.
Scope of commercial law, commercial enterprises, commercial transactions, assignment, commercial papers (drafts, checks, notes), partnerships (ordinary and general), stock corporations, different kinds of contracts (sale, agency, leasing, factoring, etc.), law of torts, quasi contracts (unjust enrichment), introduction of law of property and succession; conflict of laws are additional subjects handled as part of this course. 

POLS106 Constitutional Law 

This course particularly deals with issues of constitutional justice including judicial review of the constitutionality of legislation in Turkey. It examines the following topics: historical background of constitutions in the Ottoman Empire and Turkey, Turkish Constitutional Court and centralized review, review proceedings, direct access - indirect access, individual access to the Constitutional Court. It also seeks to engage in case studies and discusses the effects of the decisions of the Constitutional Court providing some contentious and highly referenced decisions of the Turkish Constitutional Court. 

HUK321 Kriminoloji 

Bu dersin amacı, fail, mağdur ve suçun bir sistem halinde ele alınarak faili suça iten psikolojik, sosyolojik, biyolojik etkenlerin incelenmesi ve suçluluğa etki eden nedenlerin ortaya konulmasıdır. Kriminoloji kavramı, tarihi gelişimi ve diğer bilimlerle ilişkisi, kriminolojide araştırma yöntemleri ve bilinmeyen suçluluk, suçun nedenleri ve suçun ortaya çıkışı, suçlar ve failleri, viktimoloji, suçun tahmini, önlenmesi ve suçlulukla mücadele edilebilmesine yönelik çağdaş teori ve metotlar dersin ana başlıklarındandır. 

HUK325 Çevre Hukuku 

Çevre sorunları ve çevre hukukunun gelişimi, ilkeleri ve güvenceleri, haber alma, katılma hakkı ve başvuru hakkı, sürdürülebilir kalkınma ilkesi ile ilişkisi, uluslararası sözleşmeler ve Anayasa’da çevre hakkına ilişkin düzenlemeler ve güvenceler, idare hukuku bağlamında idarenin, çevrenin korunmasına yönelik düzenlemeleri ve bu düzenlemelerin yürütülmesine hakim olan temel ilkeler, çevrenin korunmasına yönelik ceza hukuku güvenceleri, çevre zararlarından doğan sorumluluk konuları ele alınacaktır. Derslerde ulusal ve uluslararası yargı kararları çerçevesinde bu hukuk dalının bugün itibarı ile geldiği yer ve geleceğe yönelik olarak taşıdığı potansiyel tartışılacaktır.

HUK327 İmar Hukuku 

İmar Hukuku dersinde İmar Hukukunun diğer hukuk dalları içerisindeki yeri, imar hukukunun temel kavramları, imar ile ilgili mevzuat, imar planları ile ilgili esaslar, yapı ve yapı ile ilgili esaslar, yapılaşmanın hukuki boyutu, kentsel dönüşüm sürecinde ortaya çıkan hukuki sorunlar, imar mükellefiyet ve yaptırımları, idarenin yetki ve sorumlulukları, yapı denetimi ve yargısal denetim gibi konular işlenecektir.

HUK331 Türkiye’de Seçim Hukuku 

Türkiye’de Seçim Hukuku dersinde öncelikli olarak seçim kavramı ve seçimlere ilişkin anayasal ilkeler ele alınacaktır. Akabinde kısaca seçim sistemlerine eğilinecek, Türkiye’de güncel seçim sistemi tartışmalarına yer verilecektir. Milletvekili seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimi, yerel seçimler ve diğer seçimlerin esasları ve uygulaması eleştirel bir perspektifle ortaya konulacaktır. Seçimlerin idaresi ve denetiminden sorumlu Yüksek Seçim Kurulu’na ve Seçim Kurullarına, ilişkili mevzuat çerçevesinde ve mevzuattaki değişimlere de dikkat çekilerek yer verilecektir. Dersin önemli bir bölümü seçimlerin denetimiyle seçim uyuşmazlıklarına, seçim uyuşmazlıklarına ilişkin önemli YSK Kararları ile seçim hukukunu ilgilendiren Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının analizine hasredilecektir.

HUK333 Avrupa Birliği -Türkiye İlişkileri 

Derste temel olarak Türkiye’nin Avrupa Topluluğu ve Avrupa Birliği ile ilişkilerini tarihsel süreci içinde inceleyen, AB’nin gelişim sürecini ve karar alma yapısını da dikkate alarak günümüzde AB ile Türkiye ilişkilerinin gündemindeki siyasi/hukuki konular incelenecektir. Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin tarihsel süreci takip edilerek, AB-Türkiye ilişkilerinde gündeme gelmiş ve gündemde kalan konular hukuki ve siyasi yönden analiz edilecektir.

HUK335 İsimsiz Sözleşmeler Hukuku 

Dersin amacı, isimsiz sözleşmelerden özellikle uygulamada önemli yer tutan akitlerinden olan arsa karşılığı inşaat sözleşmesi, factoring, banka teminat mektubu, kredi kartı sözleşmesi, joint venture sözleşmesi, know-how sözleşmesi, franchising, sponsorluk sözleşmesi gibi sözleşmeleri daha ayrıntılı olarak ele almak ve bu sözleşmelere uygulanacak hukuku tartışmaktır. Derste akitlerin incelenmesiyle uygulamada gelişen sorunlar karşısında pratik sorun çözme becerileriningeliştirilmesine odaklanılacaktır.

HUK337 Adli Psikoloji 

Bu dersin amacı; bir araştırma ve uygulama alanı olarak adli psikolojinin tanıtılması, DSM-5’e gore kisilik bozukluklari, duygudurum bozukluklari ile suç ilişkisinin incelenmesi, isnat (kusur) yetenegi ile fiil ehliyeti düzenlemelerinin anlaşılmasıdır. Bu ders, psikoloji alanındaki araştırma sonuclarinin ve kuramsal aciklamalarin yasal süreci nasıl bilgilendirdiğini göstererek psikoloji ve hukuk arasındaki ilişkinin anlaşılmasını sağlamak üzere planlanmıştır. Başlıklar; ceza adalet sistemi, suç ve suçluluk, DSM-5’e gore kisilik bozukluklari ve duygudurum bozukluklari, onarici adalet sistemi, mahkemelerin işleyiş biçimi, cocuk suclulugu, çocuk ifadelerinin guvenilirligi, kriter bazli ifade analizi, adli psikologların adalet sistemi içindeki rol ve işlevleri konularını içermektedir.

HUK342 Tıp Ceza Hukuku

Ders kapsamında; öncelikle hasta hakları, rıza, aydınlatılmış onam, doktor hakları, ötanazi kavramları başta olmak üzere Tıp Ceza Hukuku ile ilgili temel kavramlar incelenmektedir. Akabinde tıbbi müdahalenin ceza hukuku bakımından değerlendirilmesi, sağlık personeli tarafından işlenebilecek suçlar üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda, özellikle kasten yaralama suçu, kasten öldürme suçu, taksirle yaralama suçu, taksirle öldürme suçu, cinsel saldırı suçu, insan üzerinde deney ve deneme suçu, organ ve doku nakli ve ceza sorumluluğu, çocuk düşürtme, kısırlaştırma suçu, hadımlaşturma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, görevi kötüye kullanma suçu ve belgede sahtecilik suçu incelenecektir.

Dersin sonunda öğrenci muhtelif hekim suçları hakkında bilgi sahibi olacak ve hasta haklarını öğrenmiş olacaktır.

LAW329 Legal English III 

This course is designed to further develop and enhance the academic language skills of the students. Individual and group studies will be conducted throughout the semester. Specific studies such as legal text readings, translations of legal documents and contract preparation will constitute the main part of the course.

LAW339 Introduction to Turkish Private Law 

The course deals with fundamental concepts of law by considering several central or important procedural and substantive aspects of Turkish private law. Among the topics covered are family law, contract law and corporate law. This course aims at familiarizing the students with the law and legal processes in Turkey by providing an essential understanding of Turkish private law.

ECON327 Competition Law and Policy 

This course is designed to teach students an understanding of the economics of anti-trust (or competition) policy as well as provide students a general overview of legal terminology with regard to competition law in Turkey compared to Europe and the United States.

HUK322 Çocuk Hukuku

Bu derste çocuk hukuku ile ilgili temel kavramlar ve çocuk haklarının tarihsel gelişimi, Anayasa'da ve uluslararası anlaşmalarda çocuk hakları, çocuklara ayrımcılık yapma yasağı, çocuğun üstün yararı ilkesi, kamu hukuku ve özel hukukta çocuğun korunması konuları incelenmektedir. Çocuk Hukuku dersi, çocukları ilgilendiren hukuki sorunların “çocuğun yüksek yararı” ilkesi rehberliğinde nasıl çözülebileceğine odaklanmaktadır. Özellikle yaşam hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, her türlü şiddet ve istismardan korunma hakkı, sosyal korunma hakkı gibi hakların ihlal edilmesinden kaynaklanan sorunlar üzerinde durulacaktır. Ulusal mevzuat ve içtihat, uluslararası hukukta çocuk hakları düzenlemeleri ve uluslararası koruma mekanizmaları tarafından alınan kararlar ışığında değerlendirilecektir.

HUK324 Arabuluculuk Hukuku 

Son zamanlarda önemi artan ve çeşitli uyuşmazlıklar bakımından dava açılmadan önce zorunlu hale getirilen arabuluculuk sürecine ilişkin kurallar, derste uygulamadan örneklerle işlenmektedir. Bu kapsamda; 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Yönetmeliği incelenmektedir. Ayrıca, arabuluculuk kavramının tanımı, arabuluculuk sürecinin temel ilkeleri, arabuluculuğun aşamalarının gözden geçirilmesi, arabuluculuğun aşamaları: hazırlık aşaması, başlangıç aşaması, inceleme aşaması, müzakere aşaması, sonuç/anlaşma aşaması, toplumsal cinsiyet eşitliği, farklılık ve arabuluculuk, uygulama eğitimi, arabuluculuk mevzuatı, arabuluculukta etik işlenen başlıca konulardır.

HUK326 Adli Tıp Hukuku

Dersin amacı, suç unsuru bulunan adli nitelikteki olaylarda verileri değerlendirerek sonuçlarını, suçu aydınlatacak şekilde hukukun kullanacağı deliller haline getirmekle ilgilenen adli tıbbın temel kavramlarını öğretmektir. Bu kapsamda; adli tıp tarihi, ölüm bilgisi, ölü muayenesi, ölümle ilgili hekimlerin görevleri, şüpheli (patolojik ölümler), keşifte yapılacak işlemler, asfixi (havasızlıktan ölüm), yaralar ve çeşitleri, yaraların ayırt edilmesi ve bunların Türk Ceza Kanunu ile uygulamasındaki yansımaları başlıca konular olarak işlenmektedir.

HUK328 İslam Hukuk Felsefesi ve Metodolojisi 

Hukuk felsefesi, hukuk kavramı altında toplanan bütün olay ve kurumları felsefi bir yaklaşımla ele alır. İslam hukuk felsefesi dersinde İslam hukukunun amaçları, kaynakları, yöntemleri genel bir çerçeve dahilinde ve sahip olduğu kendisine has özelliklerine uygun olarak incelenmektedir.

HUK330 Haksız Rekabet Hukuku 

Haksız rekabet; rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı davranışlar ile ticari uygulamalardır. Bu kapsamda; haksız rekabet kurumunun serbest piyasa ekonomisindeki rolü, Türk hukukunda düzenleniş tarzı ve haksız rekabete dayalı hukuki taleplerin araştırılması, incelenmesi ve uygulamadaki etkileri ile sonuçlarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Dersin başlıca konularını ise; haksız rekabet hukukunun ticaret serbestisi ve rekabet özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesi, haksız rekabetin oluşması için gerekli şartlar, özel olarak haksız rekabet hali olarak sayılan durumlar ile haksız rekabete dayalı hukuki taleplerin incelenmesi oluşturmaktadır.

HUK332 Uluslararası Ceza Hukuku 

Ders, ulusal ve uluslararası mahkemeler tarafından uygulanan çağdaş uluslararası ceza hukuku konuları üzerinde yoğunlaşacaktır. Dersin ilk bölümünde, uluslararası ceza hukukunun 'non bis in idem', yasallık ve şahsilik gibi temel ilkeleri tartışılacaktır. İkinci bölümde, uluslararası topluma karşı işlenen suçlar, ulusal ve uluslararası hukuk normları çerçevesinde incelenecek ve Avrupa Topluluklarının ortak bir ceza hukukunun yaratılması perspektifine eğilinecektir. Dersin üçüncü bölümü, uluslararası ceza mahkemeleri ve yetkileri, ceza soruşturması ve muhakemesi aşamalarında uluslararası adli yardımlaşma yöntemleri ve suçluların iadesi konuları ile ilgili olacaktır. Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü, yetki alanı ve uygulaması ile ad hoc ceza mahkemeleri bu bölümde değinilecek temel hususlardandır.

LAW334 Legal English IV 

This course specifically covers legal document drafting techniques.

HUK344 Uygulamalı Hukuk Kliniği I (Medeni Usul Açısından) 

Ders kapsamında; bir dava dilekçesinin hazırlanması, davanın açılması, davanın diğer tarafınca verilen dilekçelere cevap verilmesi, duruşma tertibi ve duruşmadaki tarafların ve hakimin konumunun farazi duruşma salonunda uygulamalı olarak yapılması, taraf ve hakim rollerinin öğrencilerle uygulanması, ilk derece mahkemesi kararları, bölge adliye mahkemesi kararları ve Yargıtay kararlarının incelenmesi ve karar yazılması pratik olarak uygulanacaktır. Öğrencinin taraf vekili olarak bir dava dosyasının tüm safhalarını içeren bir ödev hazırlaması ve kendi yorumları ile dilekçeleri oluşturması ve de hukuk mesleklerinin öğrencilerce özümsenmesi sağlanacaktır.

HUK346 Tüketici Hukuku 

Ders kapsamında; öncelikle tüketici kavramı başta olmak üzere Tüketci Hukuku ile ilgili temel kavramlar incelenmektedir. Akabinde taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu sözleşme türleri üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda, özellikle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da ele alınmış olan tüketici satım sözleşmeleri, taksitli ve kampanyalı satışlar, kapıdan ve mesafeli sözleşmeler ve tüketici kredisi sözleşmeleri incelenecektir. Bunun yanı sıra genel işlem şartlarının yer aldığı sözleşmelerde tüketicinin korunması, imalatçının sorumluluğu, turistik gezi sözleşmeleri, devre tatil gibi konular da incelenecektir. Derste, Avrupa Birliği'nin tüketicinin korunması alanında yayınlanmış yönergeleri ve çeşitli Avrupa ülkelerinin mevzuatı mukayeseli olarak değerlendirilecektir. Dersin sonunda muhtelif sözleşme türleri özelinde tüketicinin haklarının ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin neler olduğu ve uyuşmazlık çözüm yolları özümsenmiş olacaktır.

LAW336 Constitutional Politics 

The course deals specifically with the politics of constitutional design. The two main focal points of this course comprise constitution making and constitutional change. Constitution making will be tackled both from the standpoint of established democracies as well as deeply divided societies. Specific approaches such as incrementalist approach to constitution making will be outlined and explained with reference to specific countries.

Having recently emerged as a distinct field in the study of constitutional law comparative constitutional change is another main subject. The way constitutions change through formal and informal mechanisms, including amendment, replacement, total and partial revision, adaptation, interpretation, disuse and revolution will be defined and exemplified as sub- categories of this subject.

This course is expected to constitute a comprehensive tool to understand the theoretical and practical aspects of the topic.

LAW338 EU Internal Market Law

This course covers the core of substantive EU law, namely internal market law. More precisely, it deals with the four freedoms: free movement of goods, freedom of establishment, freedom to provide services and free movement of capital. It also covers citizenship and offers a brief introduction to EU competition law. 

This course complements the basic course on EU law, which focuses on EU institutions and deals with how legislation is produced as well as the enforcement mechanisms of EU law. This course is complementary with other courses that cover other aspects of EU substantive law such as free movement of (natural) persons, EU competition law or firms and antitrust, EU consumer law and EU labour law.

LAW340 Academic Writing and Research 

This course focuses on the academic skills and basic elements of academic writing. The aim of this course is to increase students’ agency as writers by acquiring both the theoretical knowledge and practical skills necessary to produce texts for the interdisciplinary academic discourses. More specifically, students will have an opportunity to practice critical reading and writing through summarizing, analyzing, evaluating and synthesizing ideas. Students will also learn how to engage with scholarly sources effectively and incorporate them into their own texts.

This course aims to teach students the skills and techniques necessary for writing academic papers. Students will learn how to conduct academic research, combine their own ideas and arguments with sources, and how to quote, paraphrase and summarize information from other works. Special attention will be paid to proper referencing of sources and avoiding plagiarism. All these skills will initially be introduced to students theoretically, whereupon they will apply them in a number of in-class exercises and assignments.

LAW348 Principles of Anglo-Saxon Law 

This course aims at providing a comparative analysis of the Civil Law and the Anglo-Saxon Law systems, and the focus will be on the development and the current framework of the Anglo- Saxon Law. At the end of this course students will able to explain developments of courts in Common Law legal system, discuss its limitations, policies, and objectives, including the basic features of the Common Law legal system and evaluate the legal principles of Common Law legal system to solve practical problems. This course will also enrich students' curriculum with a comparative aspect and get an introduction in a foreign legal system.

ECON328 Corporate Law 

This course is designed to teach students the legal structure and regulation of commercial organization and in particular registered companies. It will also provide an understanding of the corporate governance and provide a general overview concerning merger and acquisitions law in Turkey compared to Europe and the United States.

HUK 421 İslam Ülkelerinde Hukuk Uygulamaları

Derste, Ürdün, İran, Fas ve Tunus gibi ülkelerden örneklerle İslam hukukunun günümüz resmi uygulamalarına işaret edilecektir. Aile hukuku temel çalışma alanını oluşturacaktır.

HUK423 İnfaz Hukuku 

Bu ders kapsamında; infaz hukukunun temel kavramları, infaz hukukuna ilişkin ilkeler, infaz hukukunun hukuk düzeni ve uluslararası hukuktaki yeri, ceza ilamlarının infazı ve infaz sistemleri, ceza kavramı, nitelikleri, türleri ve infazı, infaz kurumunda kabul, infazın planlanması ve infazın hükümlüye etkisi, hükümlünün hakları ve yükümlülükleri, infaz kurumlarında uygulanacak rejim, ceza infaz kurumlarında düzen ve güvenlik, hükümlülerin nakli, infazın gevşetilmesi, tahliye hazırlığı ve infaz sonrası, infaz kurumları, infaz kurumlarının idaresi ve infaz personeli, cezanın infazına ara verilmesi ve infazı engelleyen nedenler, özel infaz şekilleri, tutukluluğun infazı, infaz muhakemesi ve infazın denetlenmesi gibi konular anlatılmaktadır.

HUK425 Hukukta Metodoloji ve Araştırma Yöntemleri 

Dersin amacı olarak; hukukî düşünce tarzı, okuma, düşünme, sorma ve yazmanın önemini vurgulamaktır. Bu kapsamda, özellikle hukukî uyuşmazlık çeşitleri ile niteliklerinin belirlenmesi ve çözümlenmesinde başvurulması gereken yöntemler ile mesleğe yönelik olarak hukuk eğitimi boyunca öğrenilen teorik bilgilerin metodolojik olarak uygulanması ve öğretilmesi hedeflenmektedir. Bunun yanında, hukukla ilgili kaynaklar ve bunlara erişim olanakları ile seminer ya da tez hazırlanmasında gerekli bilgiler üzerinde durulmaktadır. Dersin en önemli özelliği ise öğrenim sürecinde takip edilen ders formatından farklı olarak aktif bir şekilde öğrencilerin derse katılımının sağlanmasıdır. Bu çerçevede; temel kavramlar, mantık ve hukuk, hukukta yorum, hukukta boşluk ve hakimin hukuk oluşturması gibi konular üzerinde yoğunlaşmasıdır. 

Bu derste ayrıca, bilimsel araştırma süreci ve temel araştırma yöntemleri incelenmektedir. Basılı ve elektronik ortamda bulunan hukuk bilgi kaynaklarını tanıma, veri toplama ve bilimsel yazım teknikleri üzerinde durulacaktır. Dersin hedefleri: bilimsel araştırma süreci ve yöntemleri hakkında bilgi vermek, hukuk alanında basılı ve elektronik ortamda bulunan bilgi kaynaklarını tanımak, etkin biçimde erişmek ve kullanmak, akademik çalışmalarda kullanılan bazı programları incelemek, otomatik referans vermek, öğrencilerin bilimsel yazım yetenekleri ile geleneksel ve online kütüphane sistemlerini kullanımını geliştirmektir. 

HUK427 Osmanlı Hukuk Metinleri

Bu dersin gayesi, Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye’nin mukaddeme kısmında bulunan doksan dokuz kavâid-i külliyye’ye dair Osmanlıca şerhleri okuma ve anlama imkanını öğrencilere sunmaktır. Kavâid-i külliyye aslında Batı hukuk sistemlerinde de bulunan ve “maxim” olarak tabir edilen genel prensipler misali İslam hukukuna dair umumi kaidelerdir. Kavâid-i külliyye’nin hukuki meselelerin kavranmasında çok faydalı olduğu ve bu kaideleri zapt edip kavrayan bir kimsenin muâmelât, harekâtını mümkün olduğu kadar İslam hukukuna uygun hale getirebileceği bizzat Mecelle’nin mazbatasında ifade edilmiştir.

HUK429 Avukatlık Hukuku 

Bir meslek olarak avukatlığı tanıtmayı amaçlayan bu derste, avukatlık mesleğinin tanımı ve benzer kurumlardan farkları, meslek olarak avukatlığın özellikleri, avukatlık mesleğine kabul için aranan şartlar, avukatlık mesleğinin yürütülme biçimleri, avukatın hak ve yetkileri, avukatın yükümlülükleri ve sorumlulukları incelenmektedir. Ders, avukatlık mesleğinin tarihçesi ve avukatlığın amacı, avukatlık mesleğine giriş, avukatlık stajı, genel olarak avukatın yetkileri, avukatlık tekeli, uzlaşma sağlama yetkisi, avukatın müvekkili ile olan ilişkisi, işin kabulü ve reddi, yargılamada hakim ve avukat ilişkisi ve avukatın rolü, avukatın özen yükümlülüğü, sır saklama yükümlülüğü, avukatın hukuki ve cezai sorumluluğu, avukatın disiplin sorumluluğu, genel olarak avukatın hakları, avukatlık sözleşmesi, ücret isteme hakkı, azil ve istifa hallerinde ücret, hapis hakkı, avukatlıkta reklam yasağı, birlikte çalışma, avukatlık ortaklığı, bağımlı çalışma, kamu avukatları, meslek birlikleri ve avukatın katılımı, barolar, Türkiye Barolar Birliği ve ulusalüstü birlikler ile etik konularını içermektedir.

HUK433 Milletlerarası Yatırım Hukuku

Milletlerarası Yatırım Hukuku dersi, yatırım hukukunun kaynakları, iki ve çok taraflı milletlerarası yatırım anlaşmalarında yer alan koruma ilkeleri, milletlerarası yatırım uyuşmazlıklarının çözüm yöntemleri ve ICSID Tahkimi kapsamında işlenmektedir. Bu çerçevede ilgili hakem kararlarının analiz edilmesi suretiyle teorik bilginin pratikteki izdüşümüne hakim olunması amaçlanmaktadır.

HUK435 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Bu ders kapsamında alternatif uyuşmazlık çözümü kavramı ve tarihi gelişimi, alternatif uyuşmazlık çözümünün uygulama alanı ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile özellikleri ele alınmaktadır. Müzakere arabuluculuk, uzlaşma ve tahkim ulusal ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde etraflıca ele alınacak çözüm yöntemleri arasındadır. Bu yöntemlerle devlet yargısının ilişkisi üzerinde ayrıca durulacaktır.

HUK437 Deniz İcra Hukuku

Deniz hukukunun özellikli bir alanını teşkil eden bu derste deniz icra hukuku reformu, temel hükümler, deniz alacakları ve uygulanacak hukuk, gemilerin ihtiyati haczi, parasal deniz alacaklarının takibi, iflasa ilişkin özel düzenlenmeler, parasal olmayan deniz alacaklarının takibi, hapis haklarının paraya çevrilmesi konuları üzerinde durulacaktır.

LAW433 Introduction to Common Law 

The aim of this course is to provide students with an insight into the substantive and procedural law of Anglo – Saxon Legal System, with special reference to the Law and Legal System of England and US, in order to better position the Continental European Legal System (Civil Law) among other legal systems and also to improve legal terminology skills. 

The course provides students with a historical, procedural, substantial, and practical understanding of the characteristics, functions, and principles of Common Law.

LAW439 Intellectual Property Law 

This course examines the main principles of intellectual property law. In the first part of the course, the definitions and types of intellectual property, international agreements on this issue, infringement and legal protection mechanisms of intellectual property are analyzed. After this general framework, all subcategories in IP law will be analysed respectively. The course will be taught at an international level under a curriculum reviewed and suggested by the World Intellectual Property Organisation (WIPO). The subjects which will be discussed within the scope of this course are general principles on IP Law, copyright, work, authorship, economic and moral rights of authors, copyright agreements, licence, infringing acts, related rights, patent, term of protection, inventor, invention, rights of patent owners, trademarks, rights of trademark owners, geographical indications, appellation of origins, traditional product, design, rights attributable to design owner, the Madrid System, the Hague System, the Lisbon System, the organization of WIPO, Bern Convention, Paris Convention, TRIPS, international agreements, registration systems, registration application, new varieties of plants, and traditional knowledge.

POLS441 European Union Law

This course examines the establishment and historical development of the European Union and gives general information on the basic principles of European Union Law. Furthermore, it explains the jurisdiction and sphere of effect of the European Union Law, institutions of the European Union, primary and secondary sources of the European Union Law and the relations between the European Union Law and national laws of the member states.

HUK422 Milletlerarası Aile Hukuku 

Bu derste, Yabancılık unsuru taşıyan aile hukuku meselelerinin neler olduğu, yabancı unsurlu aile hukuku uyuşmazlıklarında Türk mahkemelerinin yetkili olup olmadığı, hangi devlet hukukunun uygulanacağı, yabancı ülke mahkemelerinden verilen kararların Türkiye’de doğuracağı sonuçlar, tanıma ve tenfiz, 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un aile hukuku ile ilgili kanunlar ihtilafı kuralları ve milletlerarası aile hukukuna ilişkin Türkiye’nin taraf olduğu ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ele alınacaktır. Ayrıca, milletlerarası aile hukuku alanında gitgide daha fazla tanınan irade serbestisi prensibi ve bu prensibin getirdiği sonuçlar incelenecektir.

HUK424 Avrupa Birliği Hukukunda Yargısal Koruma 

Bu derste ilk olarak Avrupa Birliği hukuk düzeni ve AB ile Üye Devletlerin yargı denetimine konu olabilecek tasarruflarına değinilecektir. Daha sonra, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) yapısı, genel olarak yargı denetimi ve Divan’ın yargı yetkisi incelenecektir. Başvuru yolları ve yargısal korumada söz konusu olan dava türleri ile bunların tarafları ve esasları yönünden özelliklerine, rekabet hukuku, çevre hukuku, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve diğer alanlardan bazı özellikli sorunları konu alan içtihatlara ağırlık verilecektir. AB’deki yargısal denetimin diğer uluslararası yargı yerleri ile etkileşiminin genel çerçevesi üzerinde durularak, özellikle ABAD’ın yargılamada kullandığı hukuki metinlerin kapsamı ve yargı yetkisinin yorum yolu ile genişlemesi ve bunun AB hukukundaki olumlu ve olumsuz yansımaları ABAD kararları ışığında ele alınacaktır.

HUK426 Karşılaştırmalı Hukuk 

Bu derste öncelikle karşılaştırmalı hukukun amacı, işlevi ve ele alınışı, tarihçesi incelenecektir. Ders kapsamında Anglo-Sakson Hukuku, Kıta Avrupası Hukuku, Kuzey Avrupa Hukuku hukuk geleneklerine ilişkin olarak sistemler arasında karşılaştırma yapılabilecek düzeyde bilgi verilecek ve bu bilgi çerçevesinde Türk hukukunun konumu değerlendirilecektir.

HUK428 Bilim ve Araştırma Etiği

Bu ders, bilim, bilimin doğası, gelişimi ve bilimsel araştırma; etik kavramı ve etik teorileri; araştırma ve yayın etiği; araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri; yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlar; taraflı yayın, editörlük, hakemlik ve etik; yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar; araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar; sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemleri kapsamaktadır.

HUK430 Sermaye Piyasası Hukuku 

Finansal piyasalar ve sermaye piyasası hukuku genel hatlarıyla ele alınmakta; finansal piyasaların bir parçası olarak sermaye piyasası kavramı, Türkiye’de uygulanan sermaye piyasası hukukunun altyapısı ve sermaye piyasası araçları, faaliyetleri ve aktörleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve düzenleme yetkisi, manipülasyon, içeriden öğrenenlerin ticareti, ilişkili taraf işlemleri ve bunlara uygulanan yaptırımlar incelenmektedir. Sadece Sermaye Piyasası Kanunu değil aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu'nun sermaye piyasasını etkileyen düzenlemeleri de ders çerçevesinde dikkate alınacaktır.

HUK432 Kamu İcra Hukuku 

Derste kamu icra hukuku kavramı, kamu icra hukukunun niteliği, genel icra hukukundan farkı ve kamu icra hukukunun kapsamı başlıkları altında genel hatlarıyla açıklamalar getirilecek; kamu icra hukukuna dayanak oluşturan anayasal temellere işaret edilecektir. Kamu icra hukuku, kamu alacağı kavramı, türleri, nitelikleri, kamu alacakları için getirilmiş güvenceler, kamu borçlusu, kamu alacaklarının tahsili usulü ve tahsil işlemlerine karşı başvurulabilecek hukuksal yolların işlendiği bir derstir.

HUK436 Telekomünikasyon Hukuku 

Bu derste temel telekomünikasyon terimleri ve kavramları, telekomünikasyon hukukunun tarihçesi ve telekomünikasyon düzenlemelerinin ekonomik esasları, telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin farklı sözleşme tipleri, erişim ve arabağlantı, evrensel hizmet yükümlülüğü ve gizliliğe ilişkin Avrupa Birliği iletişim hukuku düzenlemeleri ile Türkiye'deki düzenlenmeler karşılaştırmalı olarak incelenmekte; telekomünikasyon hukuku düzenlemelerinin diğer kanunlarla, özellikle rekabet hukuku düzenlemeleri ile ilişkisi, Türk ve AB telekomünikasyon düzenlemelerinde ortaya çıkan eğilimler ele alınmaktadır.

HUK438 Banka Hukuku 

Bankacılığın tarihçesi ve gelişimi; banka hukukunun kaynakları; merkez bankasının önemi ve rolü, bankaların hukuki yapısı, kuruluşu ve faaliyete geçmesi, organları, bankaların güvenli bir şekilde faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için gerekli şartlar, bankaların denetimi, bankacılıkla ilgili suçlar, banka sözleşmelerinin genel özellikleri, mevduat kavramı ve niteliği, kredi kavramı ve kredi işlemleri, kredi sözleşmeleri, banka kartı, kredi kartı, ödeme işlemleri, havale ve akreditif akreditifin amacı, işleyişi ve hukuki niteliği, bankacılık sırrı ve sırrın korunması konuları anlatılacaktır. Derste bağımsız idari otorite olarak BDDK kurumuna ilgili olduğu nispette atıf yapılacaktır.

HUK440 Uygulamalı Hukuk Kliniği II (Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından) 

Hukuk Kliniği dersi ile hukuk fakültesi öğrencilerinin ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında öğrendikleri teorik bilgilerin, farazi bir dava dosyası üzerinden, duruşma salonu ortamında pekiştirilmesi ve bu bilgilerin pratik uygulamasını öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bunun için evvela öğrencilere, bir ceza soruşturma ve kovuşturmasının ne şekilde yürüyeceği anlatılmakta, dilekçe ve karar yazım teknikleri anlatılmakta, bilahare üretilen farazi bir dava dosyası öğrencilerle paylaşılmakta, bu dosyadaki roller grup halinde öğrencilere verilmekte ve bu rollere göre öğrencilerden iddianame, beyan ve savunma dilekçeleri ile karar hazırlamaları istenmektedir. Bunu takiben, üniversitenin farazi duruşma salonunda söz konusu dava dosyasının farazi duruşması uygulamalı olarak yapılmakta ve öğrenciler üstlendikleri rollere göre iddia, savunma veya karar faaliyeti yürütmektedir.

HUK444 Milletlerarası Tahkim Hukuku 

Milletlerarası Tahkim Hukuku dersi ile milletlerarası tahkime dair konuların doktrin, mevzuat ve milletlerarası antlaşmalar çerçevesinde devlet yargılamasından farkının ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda milletlerarası tahkime ilişkin temel kavramlar, milletlerarası tahkim kuruluşları, Milletlerarası Tahkim Kanunu incelenmekte ve Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi MÖHUK ve New York Konvansiyonu kapsamında ele alınmaktadır.

LAW424 Competition Law 

This course considers the control of private economic power through competition law that has been in effect since the enactment of the Act on the Protection of Competition in 1994. The course basically covers the substantive provisions of the Act, which can be categorized into four parts. The first part concerns introductory provisions of the Act and the basic information regarding the concept of competition laws. The second part deals with vertical and horizontal cooperation agreements between undertakings in the market. Cartels, distribution agreements and the cooperative joint ventures will be the main subjects of this section. The third part involves the abusive and anti-competitive practices of monopolies such as discrimination, tying, monopoly and predatory pricing. The final part comprises the legal analysis of structural alliances, namely mergers, acquisitions and joint ventures in the markets. Time permitting, the course will also cover the enforcement structure of the Act. While the primary concern of the course is Turkish competition law, these subjects will be covered in a comparative perspective, examining U.S. and European competition laws. Theoretical economic assumptions about the behavior of markets will also be analyzed, given that competition rules are primarily based on economic theory.

LAW434 Introduction to Common Law 

Explore the foundational principles and historical development of the Common Law legal system with our comprehensive course, "Introduction to Common Law." This course is designed to provide students with a thorough understanding of the fundamental concepts, principles, and methodologies that underpin the Common Law tradition. In this engaging and informative course, students will embark on a journey through the origins of Common Law, tracing its development from medieval England to its widespread adoption in various jurisdictions around the world. We will delve into the evolution of key legal doctrines, landmark cases, and the jurisprudential reasoning that has shaped Common Law systems. By the end of this course, students will have acquired a solid foundation in Common Law principles, enabling them to critically analyze legal issues, engage in legal reasoning, and appreciate the historical and philosophical underpinnings of this influential legal tradition. 

POLS424 Introduction to Islamic Law 

Introduction to Islamic Law is offered for scholars and students -both Muslim and non-Muslim, with or without a legal background- for the purpose of obtaining a basic understanding of the foundational concepts of the Shari'a. The course contains an overview of Islam as a whole; an analysis of the sources of Islamic law and sectarian distinctions; and a thorough examination of the law of contracts, property, banking and finance, and familial relations, as well as criminal law and procedure and the law of war under the Shari'a. The course primarily addresses the religious and historical foundations of Islamic law before going on to address its application in contemporary jurisdictions.