Ders İçerikleri

Hukuka Giriş

Bu ders kapsamında; toplum yaşamı ve toplumsal düzen kuralları ve bu bağlamda hukukun toplumdaki işlevi ile hukuk kurallarının örf ve adet, ahlak ve din kuralları ile karşılaştırılması, farklı yönlerinin ortaya konulması, hukukun kaynakları ve bölümleri, hukukun temel kavramlarından birisini oluşturan hak kavramı, hukuki olay, eylem ve işlemler ile yargı örgütü kapsamlı bir şekilde incelenir. Ayrıca, hukukta normlar hiyerarşisi kavramı ile fonksiyonları, pozitif hukuk, tabii hukuk ve kavramları incelenir.

Anayasa Hukuku

Derste öncelikle anayasa hukukunun temel kavramları, devlet biçimleri ve hükümet sistemleri, demokrasi modelleri, kuvvetler ayrılığı teorisi, 18. yüzyılda başlayan anayasacılık hareketlerinin dinamikleri ve sonuçları, hak ve özgürlüklerin ortaya çıkışı, gelişimi ve bunları güvence altına alan mekanizmalar (kısmen anayasa yargısı) açıklanacak ve irdelenecektir. Dersin ilk bölümü genel ve soyut düzeyde anayasa hukukunun genel esasları kavramlarına hasredilmiştir. Daha sonra Türk anayasa hukukuna geçilecek ve bu genel esaslar bağlamında Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri ele alınacaktır. Bu konuları takiben Cumhuriyet Türkiyesinin anayasaları gerek bu anayasaların yapımında izlenen yöntem gerekse anayasaların içerikleri yönünden karşılaştırmalı olarak sunulacaktır. Son olarak Türkiye’nin halen yürürlükte olan 1982 Anayasasıyla kurulan anayasa düzeninin temel nitelikleri ile bu nitelikler özelinde anayasa düzeninde bugüne kadar yapılan değişiklikler ortaya konulacaktır.

Anayasa Hukuku II’de devletin üç temel fonksiyonu hakkında teorik açıklamalarda bulunulacak ve bu fonksiyonların Türk anayasal sistemi içindeki rolü ve önemi ortaya konulacaktır. Yasama, yürütme ve yargı organlarının kuruluşu, işleyişi ve yetkileri dışında, olağanüstü yönetim usulleri ile anayasa yargısı konularına da yer verilecektir. Ders anayasa ve AİHM kararlarıyla ve pratik çalışmalarla desteklenecektir.

 

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk I kapsamında incelenen başlıca konular şunlardır:

Giriş ve Başlangıç Hükümleri: Medeni hukukun temel ilkeleri ile Medeni Kanun’un başlangıç hükümlerini oluşturan ilk yedi maddesi kapsamlı bir şekilde incelenir. Bu çerçevede; hukukun uygulanması ve kaynakları (m.1), hukuki ilişkilerin kapsamı (m. 2-4), genel nitelikli hükümler (m.5), ispat kuralları (m. 6-7) detaylı bir şekilde incelenir.

Kişiler Hukuku: Birinci kısımda “gerçek kişiler” incelenir. Bu çerçevede; kişilik kavramı ile kişisel durum sicili detaylı bir şekilde incelenir. İkinci kısımda ise “tüzel kişiler” incelenir. Birinci bölümde; “genel hükümler” temel başlığı altında tüzel kişilik, hak ve fiil ehliyeti, yerleşim yeri, kişiliğin sona ermesi ve saklı hükümler incelenir. İkinci bölümde dernekler, üçüncü bölümde ise vakıflar detaylı bir şekilde incelenir.

Medeni Hukuk II kapsamında Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kitabını oluşturan aile hukuku işlenmektedir. Birinci kısımda; “evlilik hukuku” temel başlığı altında birinci bölümde evlenme konusu incelenmektedir. Bu çerçevede; nişanlanma ve hükümleri ile evlenme ehliyeti ve engelleri, evlenme başvurusu ve töreni, bâtıl olan evlenmeler işlenmektedir. İkinci bölümde; “boşanma”, üçüncü bölümde; “evliliğin genel hükümleri”, dördüncü bölümde ise “eşler arasındaki mal rejimleri” incelenmektedir. İkinci kısımda ise “hısımlık” temel başlığı ve soybağının kurulması başlığı altında kocanın babalığı, tanıma ve babalık hükmü, evlât edinme, soybağının hükümleri, velâyet ve çocuk malları konuları incelenmektedir.  İkinci bölümde “aile” kavramı temel başlığı altında; nafaka yükümlülüğü, ev düzeni, aile malları; üçüncü kısımda ise vesayet ve vesayeti gerektiren haller, kayyımlık ve yasal danışmanlık, koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması konuları incelenmektedir. Ayrıca, vasiyetin yürütülmesi, vasi, vesayet daireleri ile kayyımın görevleri, vesayet organlarının sorumluluğu, vesayetin sona ermesi ve sonuçları incelenmektedir.

Roma Hukuku

Roma hukuku, genellikle Roma şehrinin kuruluş tarihi olarak kabul edilen M.Ö. 753 yılından Doğu Roma İmparatoru Iustinianus’un M.S. 565 yılında ölümüne kadar geçen süre içinde Roma’da ve Roma egemenliği altındaki ülkelerde uygulanmış olan hukuktu. Ancak bu dönemden sonra da Roma hukuku hemen hemen tüm Kıta Avrupası ülkelerinde, 19. yüzyıldaki kanunlaştırma hareketlerine kadar etkinliğini sürdürmüştü. Roma hukuku, bugün özellikle kıta Avrupasında yürürlükte olan birçok özel hukuk sistemine ve bunların ana kurallarının büyük bir kısmına kaynak olmuştur. Roma hukukunun, Türk Medeni Kanunu’nda olduğu gibi Medeni Kanunumuzun mehazı olan İsviçre Medeni Kanunu üzerinde de derin etkileri vardır.  Bu ders kapsamında; Roma hukukunun önemi ve tarihçesi, genel kavramlar, şahsın hukuku, aile hukuku, eşya hukuku ve roma usul hukuku konuları incelenmektedir. Bu ders ile Roma hukukunun ortaya çıkışı, kaynakları, genel yapısı ve bölümleri açıklanarak, öğrencinin bu hukuk dalı ile ilgili temel bilgileri edinmesini ve pozitif hukuk ile karşılaştırma yapma yeteniğinin arttırılarak mukayeseli bir hukuk mantığının oluşmasını sağlamak hedeflenmektedir. 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Bu ders kapsamında incelenen başlıca kavram ve konular şunlardır:

Dünya tarihi ve Türklerin tarihsel süreçteki yeri, jeopolitik kavramı ve Türkiye’nin jeopolitik konumu, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılma süreci ve sonrasında kurtuluş savaşı süreci bu çerçevede Atatürk’ün milli mücadeledeki rolü, cumhuriyet dönemi, cumhuriyet ve demokrasi kavramları, Atatürk ilke ve inkılapları ile cumhuriyet dönemindeki sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal gelişmeler ve bu çerçevede uygulanan dış siyaset konuları işlenir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bu dersin amacı; öğrenciye Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasını zorunlu kılan tarihsel koşullar ile Anadolu'nun işgaline karşı ortaya çıkan Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki direniş hareketine ve bu hareketin askeri, siyasi ve diplomatik boyutlarına ilişkin temel bir formasyon kazandırmaktır. Bu çerçevede; öğrencinin, Osmanlı Devleti’nin gerilemesinin nedenlerini Batı’daki gelişmeler çerçevesinde değerlendirmesi, Osmanlı Devleti’nin son yüzyılındaki yeniliklerle Atatürk dönemi devrimleri arasında karşılaştırma yapması, Osmanlı Devleti’nin son yıllarında gündeme gelen fikir akımlarını öğrenmesi ve bu akımlar arasında karşılaştırma yapması, Osmanlı Devleti’nin son yüzyılındaki önemli toprak kayıplarını simgeleyen Trablusgarp, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı'nın nedenleri ile sonuçlarını kavraması, Mondros Mütarekesi’nin ne denli ağır hükümler içerdiğini öğrenmesi ve I. Dünya Savaşı’nın galip devletlerinin Paris Barış Konferansı’nda dünyaya nasıl şekil verdiklerini kavraması, işgallere karşı Saray ve Hükümet ile Anadolu halkının bakışı hakkında bilgi sahibi olması ve bu konuda karşılaştırma yapması, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’dan Ankara’ya uzanan Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın örgütlenme faaliyetlerini kavraması, Misak-ı Milli’nin bugün halen niçin önemli ve vazgeçilmez bir belge olduğu hakkında değerlendirme yapması, TBMM’nin açılmasının hem demokrasi hem de yeni bir devletin kurulması açısından ne anlama geldiğini kavraması, Misak-ı Milli ile Sevr Anlaşması’nı karşılaştırması, Sevr Anlaşması’na karşı Saray ve İstanbul Hükümeti ile TBMM’nin tavrı arasındaki farkları anlaması, Başkomutan olarak Mustafa Kemal Paşa’nın Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında ne denli önemli roller oynadığını kavraması, Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması koşullarını değerlendirerek tam bağımsızlığın anlamını ve değerini kavraması hedeflenmektedir.

İngilizce I

Bu ders kapsamında incelenen başlıca kavram ve konular şunlardır:

İngilizce’nin temel yapıları işlenir. Bu kapsamda; dilbilgisini içeren konular ile kelime üniteleri ağırlık oluşturur. Bununla birlikte, okuma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi sağlanmaya çalışılarak, gündelik hayatta İngilizce’nin kullanılması hedeflenir

İngilizce II

Bu ders, İngilizce’nin temel yapılarının öğretildiği dilbilgisi ve kelimelerin öğretildiği konular kapsamında iki bölümde işlenmektedir. Bu iki öğe, gramer üniteleri ve kelime üniteleri başlıkları altında dönüşümlü olarak işlenir. Ayrıca okuma ve yazma yetenekleri üzerinde de çalışmalar yapılır. Gramer üniteleri başlığı altında, alfabe, basit isim cümleleri, yer bildiren isim cümleleri, sayılar, iyelik sıfatları, geniş zaman, şimdiki zaman, emir cümleleri, gibi yeni başlayanlar için gerekli olan yapılar öğretilir. Kelime bölümünde ise renkler, aile ilişkileri, günlük kullanılan nesneler, tekil- çoğul isimler, yiyecek ve içecekler, günler ve aylar, giysiler, meslekler, yer bildiren edatlar ve insanları betimlerken kullanılan sıfatlar üzerinde çalışılır. Bu dersin sonunda öğrencilerin temel İngilizce’yi okuyup yazabilmeleri ve günlük hayatta kullanabilmeleri beklenmektedir.

Türk Dili I

Bu ders kapsamında; dil kavramının anlamı ve kültür kavramı ile ilişkisi, Türk dilinin tarihsel dönemi ile gelişimi, Türkçe’nin ses (ses bilgisi) ve yapı (yapı bilgisi) özellikleri ile temel diksiyon bilgileri, yazım kuralları ve günlük yazışmalar, yazılı anlatım, tümce ve paragraf çözümlemeleri ile edebi metinler hakkında kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapılır.

Türk Dili II

Dil, milleti oluşturan fertleri birbirine bağlayan bir bağdır. İfade aracı olarak, en yaklaştırıcı ve kaynaştırıcı bir temel unsurdur.     Dil, millet denilen toplumun en önemli sosyal varlığıdır. Milli kültürün ilk ve en önemli unsurudur. Kültür değerlerinin çoğu dille ifade edilir ve dilde ifadesini bulur. Dolayısıyla bir milletin düşünce sistemini gösterir, millî düşünce biçimini ortaya çıkarır. Dil, millet için millî benliğin, millî anıların, duyguların ve düşüncelerin, bütün maddi ve manevi değerlerin, buluş ve yaratışların ortak hazinesidir. Bu amaçla Türk Dili dersi kapsamında; “Dil nedir ve dil ile kültür arasında ne gibi ilişkiler vardır?” gibi sorular cevaplandırılıp Türk dilinin tarihsel dönemleri, Türkçe’nin ses özellikleri (ses bilgisi), Türkçe’nin yapı özellikleri (yapı bilgisi), temel diksiyon bilgileri, vurgu, tonlama ve söyleyiş gibi belli başlı diksiyon konularıyla ilgili alıştırmalar, yazım kuralları, günlük yazışmalar (dilekçe, özgeçmiş vb.), yazılı anlatımla ilgili kapsamlı bilgiler, tümce ve paragraf çözümlemeleri, edebi metinler üzerinde kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır.

Osmanlı Türkçesi I-II

Osmanlı Türkçesi; Türkçe, Arapça, Farsça kelimelerden oluşan zengin bir dildir. Osmanlıca bir imparatorluk dili olduğu için; atalarımızın yüzyıllar boyunca ortaya koydukları kültürel eserlere doğrudan ulaşmanın önemli bir yolu olarak geçmişle gelecek arasında kültürel bağlar kuran bir köprü, millî ve manevi değerlerimizin taşıyıcısı mahiyetindedir. Bu amaçla Osmanlı Türkçesi’nin öğrencilere öğretilmesi hedeflenmektedir. Osmanlıca alfabe ve imlâ kurallarının öğretilmesi, öğrencilerin kütüphane ve arşivlerde bulunan birçok Osmanlıca eserden yararlanmalarına ve böylece, meslek hayatlarında ihtiyaç duydukları kaynak eserlerden yararlanmalarına ve hitabet kabiliyetlerini geliştirmelerine imkân sağlayacaktır.

İktisat I-II

Bu dersin amacı: Ekonomik olayların incelenmesi ve yorumlanması için temel kuralların açıklanması, fiyat mekanizması ve fiyatların teşekkülünün incelenmesi, uluslararası iktisat konuları, çok uluslu şirketler, yabancı sermaye, borsa ve Türkiye uygulamaları, milli gelir ile ilgili öğrencilerin bilgilendirilmesidir. Bu ders, hane halkının, şirketlerin ve devletin davranışlarını ve kararlarını analiz eden mikro iktisadın temel ilkelerine giriş dersi mahiyetindedir.

Siyaset Bilimine Giriş

Dersin amacı; toplumsal olgu ve olaylar hakkında öğrencilere bilimsel bir anlayış kazandırarak onlara yaygın görüş ve uygulamaların köklerini anlama, gerektiğinde sorgulama ve imkân dahilinde yeni politikalar üretebilme yetisi kazandırmaktır. Bu amaçla öğrencilerin siyasi teori, tarih ve aynı zamanda politik ekonomi ve sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel yöntemler hakkında bilince ve bilgiye sahip olmaları hedeflenmektedir.

Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Dersin amacı, Türk borçlar hukuku genel hükümlerinin (m.1-m. 206) bilimsel ve yargısal kaynaklar ışığında incelenmesidir. Bu kapsamda birinci bölümde; “borç ilişkisinin kaynakları” ana başlığı altında sözleşmeden doğan borç ilişkileri, haksız fiilden doğan borç ilişkileri ile sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri incelenmektedir. İkinci bölümde; “borç ilişkisinin hükümleri” ana başlığı altında borçların ifası, borçların ifa edilmemesinin sonuçları, borç ilişkilerinin üçüncü kişilere etkisi incelenmektedir. Üçüncü bölümde ise borç ilişkilerinin sona erme halleri ve zamanaşımı konuları incelenmektedir.  Dördüncü ve son bölümde ise “borç ilişkilerinde özel durumlar” ana başlığı altında; teselsül, koşullar, bağlanma parası, cayma parası ve ceza koşulu ile borç ilişkilerinde taraf değişiklikleri ana başlığı altında alacağın devri, borcun üstlenilmesi, sözleşmenin devri ve sözleşmeye katılma konuları incelenmektedir.

İdare Hukuku

İdare Hukuku I’de; “idare kavramı ve idare hukuku” ana başlığı altında; idare kavramı ile idare hukuku kapsamlı bir şekilde anlatılmaktadır.  İdare kavramı başlığı altında; kamu idaresi-özel idare ayrımı yapılmaktadır. İdare Hukuku başlığı altında ise İdare hukukunun tanımı, gelişimi, özellikleri, kaynakları, uygulama alanı, bölümleri ve ilkeleri detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. “İdarî teşkilat” ana başlığı altında, idarî teşkilata hakim olan ilkelerden merkezden ve yerinden yönetim, kamu tüzel kişiliği, idarenin bütünlüğü ilkesi: hiyerarşi ve vesayet konuları incelenmektedir. Merkezi idarenin başkent ve taşra teşkilatı ile yerinden yönetim kuruluşları alt başlıklar altında anlatılmaktadır. Daha sonra, idarî işlemler ve sözleşmeler ile idarenin faaliyetleri alt başlıkları içerecek şekilde kapsamlı olarak anlatılmaktadır. Bu çerçevede, kamu hizmeti ile kolluk konuları üzerinde durulmaktadır. İdarenin hareket araçları başlığı altında ise kamu görevlileri ve kamu malları anlatılmaktadır. Altıncı ve son kısımda ise idarenin sorumluluğu ayrıntılı şekilde anlatılmaktadır.

İdare Hukuku II’de ise hukukun üstünlüğü bağlamında idarenin yargı dışı yollardan denetimi ile idarenin yargısal denetiminin usul ve esasları, kapsamlı bir şekilde anlatılmaktadır.

Ceza Hukuku Genel Hükümler

Ceza hukuku genel hükümler dersi, aynı zamanda ceza hukukuna giriş niteliği taşımaktadır. Bu çerçevede; Ceza hukukunun tanımı, kaynakları ve yorumu, uygulama alanı, ceza hukukuna egemen olan ilkeler, suç genel teorisi, suçun görünüş şekilleri, ceza hukuku yaptırımları (ceza ve güvenlik tedbirleri), ceza ilişkisini kesen nedenler konu olarak işlenmektedir.

Türk Hukuk Tarihi

Bu ders kapsamında; İslamiyetten önce Türk hukuku, İslam Hukuku’nda kamu ve özel hukuk ayrımı ve bu kapsamdaki konular, Osmanlı Devleti’nde merkez ve taşra yönetimi, Avrupa hukukunun gelişmesi, Tanzimat Dönemi’ne kadar Osmanlı Devleti’nin kamu hukuku ve organizasyonu, Tanzimat’tan sonra Türk hukukunun gelişmesi ile cumhuriyet hukukuna geçiş konuları incelenmektedir.

Devletlerarası Umumi Hukuku

Uluslararası hukuk veya devletlerarası umumi hukuku, uluslararası ilişkiler altında bir disiplin olmasının yanı sıra kamu hukukunun da bir dalıdır. Bir uluslararası ilişkiler disiplini olarak uluslararası ilişkilerin hukuksal boyutunu bilimsel bir disiplin içinde inceler ve düzenler. Bir hukuk dalı olarak ise uluslararası hukuk, devletler, uluslararası örgütler arasındaki ilişkileri düzenler. Uluslararası antlaşmaların nasıl yapılacağı, uluslararası antlaşmalarda kullanılan terimlerden anlaşılması gerekenler, devletlerin diplomatik temsilcilerinin sahip olduğu dokunulmazlık, kıta sahanlığı, bitişik bölge, münhasır ekonomik bölge gibi konular uluslararası hukukun inceleme alanı içindedir. Bu çerçevede dersin amacı, bu alana özgü kavramlar, terminoloji ve uluslararası ilişkilere uygulanan hukuki akıl yürütme aşamaları hakkında öğrencilerin bilgi edinmesi ve bu alanda analiz yeteneklerini geliştirmektir. Dersin içeriği ise uluslararası kamu hukukunun kaynakları (antlaşmalar, örf ve âdet), süjeleri, devlet ve unsurları, uluslararası kuruluşlar (Birleşmiş Milletler ve diğerleri), uluslararası ilişkilerin organları olarak elçilikler ve konsolosluklar, uluslararası yargı (Uluslararası Adalet Divanı vs.), deniz, hava ve uzay ile ilgili sorunlar, kuvvet kullanma vb. konulardır.

Eşya Hukuku

Eşya Hukuku; kişilerin, eşya üzerindeki hâkimiyet ve tasarruflarının nitelik ve türlerini, onların bu hakimiyet dolayısı ile diğer şahıslarla olan ilişkilerini düzenleyen medeni hukuk dalıdır. Eşya hukuku, genel olarak Medeni Kanun'un 4. kitabında düzenlenmiştir. Bu kapsamda; mülkiyet hakkı, içeriği ve kapsamı, taşınmaz mülkiyetinin konusu, içeriği ve kısıtlamaları, taşınmaz mülkiyetinin kazanılması ve kaybı, taşınır mülkiyeti, sınırlı ayni haklar, taşınmaz rehni, taşınır rehni, zilyetlik ve tapu sicili konuları ayrıntılı olarak incelenmektedir. 

Medeni Usul Hukuku

Medeni usul hukuku, özel hukuktan kaynaklanan ve yargıya intikal eden uyuşmazlıklarda yargılamanın usul ve işleyişini inceler. Medeni usûl hukukuna esas olarak 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) kaynaklık etmektedir. Bu ders kapsamında; mahkemeler ve teşkilâtı, mahkemelerin yargı yetkisinin yer ve zaman bakımından sınırları, hâkimlik statüsü, hâkimlerin cezaî ve hukukî sorumluluğu, hâkimin davaya bakmaktan yasaklılığı ve reddi, mahkemelerin görevi ve yetkisi, dava şartları, davanın açılması ve sonuçları, davada kanunî temsil, belgelenmesi ve yargılamaya etkisi, dava çeşitleri, sübjektif ve objektif dava yığılması, davaya müdahale, davanın ihbarı ve cumhuriyet savcısının davada yer alması, davaya vekâlet, teminat, süreler, eski hâle getirme ve adlî tatil, kazaî tebligat, karşı dava, yargılamaya hâkim olan ilkeler, lâyihalar teatisi, ön inceleme, ilk itirazlar, iddia ve savunmanın genişletilmesi, değiştirilmesi yasağı ve istisnaları, davada iradi taraf değişikliği yasağı ve istisnaları, tahkikat, ispat ve deliller, senet, belge, delil başlangıcı, ikrar, yemin, tanık, bilirkişi incelemesi, keşif, isticvap, uzman görüşü, davayı sona erdiren taraf işlemleri, karar çeşitleri, soruşturmanın sona ermesi, sözlü yargılama ve hüküm, kesin hüküm, hükmün tashih ve tavzihi, basit yargılama usulüne tâbi davalarda yargılamanın aşamaları, yargılama giderleri, adlî yardım, kanun yolları, temyiz, tashihi karar, yargılamanın iadesi, istinaf, çekişmesiz yargı, ihtiyatî tedbir ve delil tespiti, tahkim ve arabuluculuk konuları işlenmektedir.

 

Borçlar Hukuku Özel Hükümler

Türk Borçlar Kanunu’nun ikinci kısmı, taraflar arasındaki özel borç ilişkilerini düzenler.  Bu ders kapsamında; satış sözleşmesi, taşınır ve taşınmaz satışı ile satış ilişkisi doğuran sözleşmeler, bazı satış türleri, mal değişim sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi, kira sözleşmesi, konut ve çatılı işyeri kiraları, ürün kirası, ödünç sözleşmeleri (kullanım ödüncü, tüketim ödüncü), hizmet sözleşmeleri, pazarlamacılık sözleşmesi, evde hizmet sözleşmesi, eser sözleşmesi, yayım sözleşmesi, vekâlet sözleşmesi, kredi mektubu ve kredi emri, simsarlık sözleşmesi, vekâletsiz işgörme, komisyon sözleşmesi, havale, saklama sözleşmeleri, kefalet sözleşmesi, kumar ve bahis, ömür boyu gelir ve ölüceye kadar bakma sözleşmeleri ve adi ortaklık sözlemesi incelenir.

 

Ceza Hukuku Özel Hükümler

Türk Ceza Kanunu’da düzenlenen suçların ayrıntılı olarak incelenmesi dersin temel konusunu teşkil etmektedir. Bu çerçevede dersin kapsamında; öncelikle kişinin malvarlığına karşı işlenen suçlar (hırsızlık, yağma, mala zarar verme, hakkı olmayan yere tecavüz, güveni kötüye kullanma, bedelsiz senedi kullanma, dolandırıcılık, kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilen eşya üzerinde tasarruf, hileli iflas, taksirli iflas, karşılıksız yararlanma, şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, bilgi vermeme) işlenmektedir. daha sonra kamu güvenine karşı suçlar, (parada sahtecilik (kalpazanlık) kıymetli damgada sahtecilik, para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlarla ilgili suçlar, mühürde sahtecilik, mühür bozma, resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, özel belgede sahtecilik, özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, açığa imzanın kötüye kullanılması), son olarak ise  kamu idaresinin güvenirliliğine karşı işlenen suçlar (zimmet irtikap, denetim görevinin ihmali, rüşvet, yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması görevi kötüye kullanma, göreve ilişkin sırrın açıklanması, kamu görevlisinin ticareti) işlenmektedir.

Ticaret Hukuku

(Ticari İşletme Hukuku)

Dersin kapsamında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ticari işletme hukukuna getirilen yeniliklerin değerlendirilmesi, ticaret hukukunun temel prensipleri, tacir kavramı, ticari işletme, ticaret unvanı, ticaret unvanının korunması, ticari muameleler, ticari defterlerin önemi, işlevi ve delil olarak sunabilme imkânı, haksız rekabet, cari hesap, marka ve tacir yardımcıları konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

(Şirketler Hukuku)

Bu derste, Türk şirketler hukuku ele alınmaktadır. Şirketler hukukuna giriş, adi ortaklık, ticaret şirketleri genel hükümler, birleşme ve devralmalar; şirketin tür değiştirmesi, kollektif ve komandit ortaklıklar, anonim şirketler hukukuna giriş- anonim şirketin kuruluşu, anonim şirketin organları- yönetim kurulu, genel kurul, denetçiler- anonim şirketin denetimi, pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri, anonim şirketin sona ermesi ve tasfiye, limited şirketler dersin başlıca konularını oluşturmaktadır.

(Kıymetli Evrak Hukuku)

Dersin amacı, öğrencilerin kıymetli evrak hukuku hakkında bilgi sahibi olmasını; uygulamada sıkça kullanılan ve ticaret hayatının önemli bir parçası olan kambiyo senetlerinin hukuki niteliğini ve işleyişinin kavranmasını sağlamaktır. Bu kapsamda; kıymetli evrakın tanımı ve unsurları, kambiyo senetleri (poliçe, bono, çek) konu olarak kapsamlı bir şekilde incelenmektedir.

 

Genel Kamu Hukuku

Bu ders ile amaçlanan, çeşitli boyutlarıyla “devlet” kavramını genel kamu hukuku bağlamında ele almaktır. Bu çerçevede; iktidar kavramı ve teorileri, imparatorluk kavramı ve imparatorluklar, Yunan uygarlıkları ve kent devletler, devlet teorileri ve modern devlet, modern devlet öncesi siyasal örgütlenme biçimleri, modern devletin ortaya çıkışı, unsurları ve devlete ilişkin güncel konu ve sorunlar ile devlet hakkında çeşitli görüşler ileri süren tarihi şahsiyetler (Platon, Aristoles, Cicero gibi) dersin temel konularını oluşturmaktadır. Devletin; ülke, insan, kişilik ve iktidar unsurları ile arasındaki ilişki ve bu unsurlara ilişkin önemli alt kavramlar da (ulus, egemenlik, meşruluk, yönetim biçimleri gibi) dersin diğer önemli konularıdır.

 

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Bu derste temel olarak, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserler Kanunu işlenmektedir. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında; fikir ve sanat eserleri (ilim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri, sinema eserleri, işlenmeler ve derlemeler, alenileşmiş ve yayımlanmış eserler), eser sahibi, eser sahibinin hakları, manevi haklar (umuma arz salahiyeti, adın belirtilmesi salahiyeti, eserde değişiklik yapılmasını menetmek), mali haklar (işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı), fikir ve sanat eserlerine ilişkin sözleşme ve tasarruflar, fikir ve sanat eserlerine tecavüz halinde açılacak davalar gibi konulara yer verilmektedir. 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserler Kanunu kapsamında ise, film, video, ses taşıyıcısı ve benzeri terimler tanımlanmakta, eserlerin üretim ve ithalatı, kayıt ve tescili, denetimi, dağıtım ve gösterimi, telif hakkı konuları işlenmektedir.

Ceza Muhakemesi Hukuku

Dersin konusunu; ceza muhakemesi hukuku ve bu kapsamda bir suça ilişkin olarak yapılacak soruşturma ve kovuşturmada izlenecek usuller teşkil etmektedir. Bu bağlamda öncelikle ceza muhakemesinin tarihi ve ortaya çıkışı incelenmektedir. Dersin esas konusunu ise ceza muhakemesi süjeleri, bunların yetkileri ve birbirleriyle ilişkileri, ceza muhakemesi işlemleri, koruma tedbirleri, soruşturma ve kovuşturma evreleri ve kanun yolları teşkil etmektedir.

 

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, borcunu ödemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine nasıl karşılanacağını konu alır. Borcun karşılanması, devlet zoruyla ve taşınır, taşınmaz mallar üzerinden yapılabilmektedir. Kanunda borçludan alacakların nasıl tahsil edeceği düzenlenmektedir. Bu kapsamda derste; icra teşkilatı, ilamsız icra, ilamlı icra, ödeme emri, ödeme emrine itiraz, itirazın kaldırılması, menfi tespit ve istirdat davaları, haciz yolu, ihtiyati haciz incelenen başlıca konulardır. İflas hukuku kapsamında ise iflasa tabi olan kişiler, iflas yolları, iflasın hukuki sonuçları, iflasın tasfiyesi ile konkordato konuları işlenmektedir.

 

Milletlerarası Özel Hukuk

Milletlerarası özel hukuk, farklı vatandaşlığa sahip olan kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerini konu almaktadır. Yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde uygulanacak hukuk, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yabancı kararların tanınması ve tenfizi Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda dersin kapsamını; yabancılık unsuru içeren uyuşmazlıklarda uygulanacak özel hukuk kurallarını gösteren kanunlar ihtilafı kuralları, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yabancı ülkelerde verilen mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi, milletlerarası tahkim, Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı, yabancıların yararlanabilecekleri hakların kapsamı ve buna getirilecek sınırlamalar gibi konular oluşturur.

İnsan Hakları Hukuku

İnsan hakları geniş bir kavramdır, pozitif hukuku da kapsar ama onu aşar. İnsanın, sırf insan olmasından kaynaklanan yetkileri, hakları, daha doğrusu özgürlüğü ifade eder. Bu bağlamda insan hakları en üstün ahlaki değerlerdir. Ahlaki ve felsefi bir kavram olarak insan hakları evrenseldir; tüm insanlar, zaman ve mekana bağlı olmaksızın insan haklarına sahiptir. İnsan hakları doğuştandır; varoluşun ayrılmaz parçasıdır. Mutlaktır, herhangi bir şarta bağlanamaz. Vazgeçilmezdir, bunlardan feragat edilemez. Bu çerçevede; anayasal haklar, temel hak ve özgürlüklerin tanımlanması, sınırlanması ve korunması ile temel hak ve ödevler bu dersin ana konularını oluşturmaktadır. İnsan haklarının tarihsel gelişimi ve uluslararası nitelik taşıması ile nedenleri, bu bağlamda imzalanan bölgesel ve uluslararası anlaşmalar dersin diğer önemli konularını teşkil etmektedir.

İş Hukuku

İş hukuku; işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır. Bu kapsamda bireysel iş hukukunda; iş hukukunun tarihi gelişimi, işveren kavramı, işveren temsilcileri, alt işveren kavramı, işyeri, işçi ve çırak kavramları, iş akdi, iş akdinin şekli ve çeşitleri, iş akdi yapma serbestisi ve sınırları, iş akdinin hükümsüzlüğü, çalışma saatleri, ücret ve iş akdinin sona ermesi işlenecektir. Toplu iş hukukunda ise dersin içeriği; sendikalar hukuku, işveren sendikaları, işçi sendikaları, sendika özgürlüğü, sendikaların yapısı, sendika faaliyetleri ve yasak faaliyetler, sendikaların idari ve mali denetimi, konfederasyonlar, toplu iş sözleşmesi, grev, lokavt, iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları şeklindedir.

 

İslâm Hukuku

İslâm Hukuku (fıkıh), müslüman kişinin doğumundan ölümüne kadar hayatın her alanında kendisinden uyması beklenen tutum ve davranışlarının asgari ve azami sınırlarını belirleyen bir sistemdir. Kişinin; ibadet hayatı, diğer kişilerle ilişkilerinden oluşan sosyal hayatı, devletle ilişkilerini içeren hukuki hayatı bu kapsamda yer alır. Bu ders ile İslâm hukukunun ortaya çıkışının, kaynaklarının, genel yapısının ve bölümlerinin açıklanarak, öğrencinin bu hukuk dalı ile ilgili temel bilgileri edinmesi ve pozitif hukuk ile karşılaştırma yapma yeteniğinin arttırılarak mukayeseli bir hukuk mantığının oluşmasının sağlanması hedeflenmektedir.

 

Hukuk Felsefesi ve Metodolojisi

Dersin amacı, hukukla ilgili olarak temel problemler üzerinde yoğunlaşmaktır. Bu çerçevede hukuk felsefesi, hukukun bilgi konusu olup olmayacağıyla başlar ve hukukilik kavramının anlamını tartışır. Hukuki geçerlilik üzerinde durarak, hukukilikle ilgili farklı anlayışları ortaya koyar. Bu kapsamda hukuki pozitivizm ve tabii hukuk tartışmalarına değinilir ve adalet ile hukuk kavramı arasındaki ilişki değerlendirilir. Adalet kavramıyla ilgili adalet teorilerini de içeren anlayışlar belirtilir ve  bunlarla ilgili temel problemler tartışılır.

Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku

Deniz ticareti hukuku, deniz üzerinde yürütülen ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Deniz ticareti hukuku dersi kapsamında; deniz ticaretine ve hukukuna giriş, deniz eşya hukuku: gemi, gemi sicilleri, mülkiyet hakkı, intifa hakkı, rehin hakkı, deniz şahsın hukuku: donatan, gemi işletme müteahhidi, kaptan ve diğer gemi adamları, deniz borçlar hukuku: gemi kira sözleşmesi, zaman çarteri sözleşmesi, navlun sözleşmeleri, denizde yolcu taşıma sözleşmesi, denizaşırı satış sözleşmeleri, deniz kazaları: çatma, müşterek avarya, kurtarma ve yardım gibi başlıca konular işlenmektedir.

 

Sigorta hukuku ise; sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, ticaret hukuku kapsamına giren bir özel hukuk dalıdır. Dersin amacı, Türk Ticaret Kanunu’nun altıncı kitabını oluşturan sigorta hukukuna ilişkin temel bilgi ve kavramların öğretilmesidir.

Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku

Vergi hukuku; kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır. Mali hukuk; vergi (gelir) hukuku, harcama (gider) hukuku ve bütçe hukuku olmak üzere üç alt sınıflandırmaya ayrılır. Bu ders kapsamında; vergi hukukuna ilişkin anayasal ilkeler, idari kurallar, vergilendirme tekniği ve vergi uyuşmazlıkları, vergi sisteminde yer alan çeşitli vergilerin hukuki nitelikleri ayrıntılı olarak işlenmektedir.

 

Miras Hukuku

Miras hukuku; kişinin ölümünden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır.  Bu kapsamda; miras hukukunun temel kavramları, ilkeleri, mirasçılar (yasal ve atanmış mirasçılık), ölüme bağlı tasarruflar ve türleri, vasiyeti yerine getirme görevlisi, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisi, miras sözleşmesinden doğan davalar, mirasın geçmesi ve sonuçları ile mirasın paylaşılması konuları kapsamlı olarak işlenmektedir.

 

Hukuk Sosyolojisi

Ders kapsamında hukukun "sosyal olgu" kimliğiyle incelenmesi esas alınmaktadır. Bu incelemenin özünü, hukuk sistemindeki kural içeriklerinin öğrenilmesini ifade eden klasik bakışın ötesine geçilerek, kurallar sistemi dışından hukuka bakılmasını sağlayan sosyolojik yaklaşım oluşturmaktadır. Hukukun sosyolojik kökeni, etkinliği, işlevi ve tarihsel evrimi gibi sorunlar temel alınarak, Montesquieu, Durkheim, Marx, Max Weber, Gurvitch gibi kurucu isimlerin hukuka ilişkin görüşleri incelenir ve farklı yaklaşımların varlığı saptanır.

 

SEÇMELİ DERSLER

Sermaye Piyasası Hukuku

Sermaye piyasası hukuku, sermaye piyasasında işlem gören menkul kıymetleri, bunları çıkararak halka arz eden ihraççıları ve alım satım işlemlerine aracılık eden aracı kurumları kapsayan hukuk dalıdır. Bu kapsamda derste genel olarak; sermeye piyasasının işleyişi, sermaye piyasası araçları, aracı kurumlar ve diğer aracılar, halka açık anonim ortaklıklar ile yatırımcının korunması konuları işlenmektedir. Sermaye piyasası ve işleyişi, sermaye piyasası araçları, sermaye piyasasında aracılık faaliyetini yürüten aracılar, sermaye piyasasında işlem gören menkul kıymetlerin birçoğunu çıkaran şirket türü olarak halka açık anonim ortaklıklar ve işleyişi, yatırımcının korunması amacıyla getirilen düzenlemeler, tedbirler ve cezai yaptırımlar dersin başlıca konularıdır. Sermaye Piyasası Kurulu‟nun (SPK) yapısı, görevleri ile fonksiyonları, idare hukukunda yerini bulan bağımsız idari otorite kavramı ve SPK kavramları hakkında karşılaştırmalı olarak bilgi verilmektedir. Sermaye piyasasının kurumsal yapısı içinde önemli yere sahip olan borsaların yapısı, görev ve çalışma esasları, kurumsal yapıya tamamlayan meslek birlikleri ve uluslararası kuruluşlar da diğer işlenen konulardır.

Vakıflar Hukuku

Dersin amacı; vakıflara ilişkin yasal düzenlemeler, 5737 sayılı Kanun ve 6760 sayılı Kanunla Yönetmelikler konusunda bilgi sahibi olunması; vakıf hukuku alanındaki temel ilke, kavram ve kurumlar hakkında bilgi sahibi olunması sağlanarak farkındalık yaratılmasıdır. Bu bağlamda öğrencilerin vakıf kavramı ve bağlantılı olarak vakıf türleri, vakıf senedi, vakıf yöneticisi gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi olması ve günümüzde vakıflara ilişkin sorunların çözümünde kullanılacak mevzuata hakim olmaları sağlanarak, Osmanlı Devleti’nden günümüze kadar son derece önemli olan bu kurumun ve sorunlarının farkında olarak bu alana dair sorunları çözebilecek yeterliliğe ulaşmaları hedeflenmektedir. Ders kapsamında; vakıf kavramı ve türleri, vakıflarda yönetim ve temsil, vakıf yöneticisi olamayacaklar ve vakıf yöneticilerinin sorumluluğu, vakıf malları ve faaliyetleri, vakıfta amaç ve işlev değişikliği, hayrat taşınmazların niteliği, özellikleri ve değerlendirilmesi, hayrat taşınmazların tahsisi, taviz bedeli, tahsili şekli, kiralanmaları, vakıfların uluslararası faaliyetleri, vakıfların iktisadi işletme ve şirket kurması, sona eren ya da dağıtılan yeni vakıfların mal ve hakları, vakıfların muhasebesi, beyanname ve vakıfların denetimi, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Meclisi ile 5737 sayılı Vakıflar Kanunu hükümleri, 6760 sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanun, Vakıflar alanındaki Yönetmelikler (örneğin Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği, 5737 sayılı Vakıflar kanununun geçici 11.maddesinin uygulanmasına ilişkin yönetmelik, Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği) başlıca konuları oluşturmaktadır.

Adli Psikoloji

 

Adli psikoloji; hukuk ve ceza davalarında, yasa ve kanunların uygulanmasında, cezaların infazında psikoloji biliminin yöntem ve bilgilerini kullanan psikolojinin alt dalıdır. Bu kapsamda; adli psikolojideki temel kavramlar ile inceleme yöntemleri, suç ve suçlu kavramlarının tarihsel gelişimi ile tarihteki konumlanması, toplum ve suç/suçlu arasındaki ilişkinin incelenmesi, suça psikososyal açıdan bakış açısı tarihsel ve bütüncül bir yaklaşımla başlıca konular olarak işlenmektedir. Ayrıca; suça ilişkin kuramlar, suçluluk ve patoloji, cezai ehliyet ve sorumlulukları, kurban ve mağduriyet, polis psikolojisi, cinsel taciz psikolojisi, etik ilkeler işlenen diğer konular arasında yer almaktadır. Bu konular ışığında adli psikolojinin temeli anlatılarak çalışma yaşamına ve araştırma yapabilmeye zemin hazırlanmaktadır.

Haksız Rekabet Hukuku

Haksız rekabet; rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı davranışlar ile ticari uygulamalardır. Bu kapsamda; haksız rekabet kurumunun serbest piyasa ekonomisindeki rolü, Türk hukukunda düzenleniş tarzı ve haksız rekabete dayalı hukuki taleplerin araştırılması, incelenmesi ve uygulamadaki etkileri ile sonuçlarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Dersin başlıca konularını ise; haksız rekabet hukukunun ticaret serbestisi ve rekabet özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesi, haksız rekabetin oluşması için gerekli şartlar, özel olarak haksız rekabet hali olarak sayılan durumlar ile haksız rekabete dayalı hukuki taleplerin incelenmesi, rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar, hâkim durumun kötüye kullanılması, hâkim durum yaratan veya hâkim durumu güçlendiren birleşme veya devralmalar oluşturmaktadır.

Hukukta Metodoloji ve Araştırma Yöntemleri

Dersin amacı olarak; hukukî düşünce tarzı, okuma, düşünme, sorma ve yazmanın önemini vurgulamaktır. Bu kapsamda, özellikle hukukî uyuşmazlık çeşitleri ile niteliklerinin belirlenmesi ve çözümlenmesinde başvurulması gereken yöntemler ile mesleğe yönelik olarak hukuk eğitimi boyunca öğrenilen teorik bilgilerin metodolojik olarak uygulanması ve öğretilmesi hedeflenmektedir.  Bunun yanında, hukukla ilgili kaynaklar ve bunlara erişim olanakları ile seminer ya da tez hazırlanmasında gerekli bilgiler üzerinde durulmaktadır. Dersin en önemli özelliği ise öğrenim sürecinde takip edilen ders formatından farklı olarak aktif bir şekilde öğrencilerin derse katılımının sağlanmasıdır. Bu çerçevede; temel kavramlar, mantık ve hukuk, hukukta yorum, hukukta boşluk ve hakimin hukuk oluşturması gibi konular üzerinde yoğunlaşmasıdır.

Arabuluculuk Hukuku

Son zamanlarda önemi artan ve çeşitli uyuşmazlıklar bakımından dava açılmadan önce zorunlu hale getirilen arabuluculuk sürecine ilişkin kurallar, derste uygulamadan örneklerle işlenmektedir. Bu kapsamda; 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Yönetmeliği incelenmektedir. Ayrıca, arabuluculuk kavramının tanımı, arabuluculuk sürecinin temel ilkeleri, arabuluculuğun aşamalarının gözden geçirilmesi, arabuluculuğun aşamaları: hazırlık aşaması, başlangıç, inceleme aşaması, müzakere aşaması, sonuç/anlaşma aşaması, toplumsal cinsiyet eşitliği, farklılık ve arabuluculuk, uygulama eğitimi, arabuluculuk mevzuatı, arabuluculukta etik işlenen başlıca konulardır.

Adli Tıp Hukuku

Adli tıp, adli soruşturma sırasında ortaya çıkan tıp sorularıyla uğraşan bilim dalıdır. Yaralanma, ölüm ya da hukuki ihtilafla sonuçlanan durumlara ait adli soruşturmalarda olayların tıbbi yönlerini aydınlatmak; kurban, şüpheli ve olaydan etkilenen üçüncü şahısların tıbbi durumunu dokümante etmek ve bu kapsamdaki haklarının korunmasını sağlamak için hekimlere gereksinim duyulur. Adli tıp uzmanları bu konuda eğitim almış, yetkin branş uzmanlarıdır. Olayın niteliğine göre tek başlarına ya da diğer branş uzmanları ile konsülte ederek adli tıbbi raporlar hazırlarlar. Dersin amacı, suç unsuru bulunan adli nitelikteki olaylarda, verileri değerlendirerek sonuçları, suçu aydınlatacak şekilde hukukun kullanacağı deliller haline getirmek ile ilgilenen adli tıbbın temel kavramlarını öğretmektir. Bu kapsamda; adli tıp tarihi, ölüm bilgisi, ölü muayenesi, ölümle ilgili hekimlerin görevleri, şüpheli (patolojik ölümler), keşifte yapılacak işlemler, asfixi (havasızlıktan ölüm), yaralar ve çeşitleri, yaraların ayırt edilmesi, Türk Ceza Kanunu’ndaki değerlendirmeleri başlıca konular olarak işlenmektedir.

İslam Kamu Hukuku

Dersin amacı, İslam hukukunun kamu hukuku kısmını tanımak, İslam kamu hukunun kavramlarını tanımak, İslam kamu hukukunun literatürünü tanımak, İslam Hukuku’ndaki farklı mezhep ve görüşleri tanımak, İslam hukuku ile günümüzde uygulanan pozitif hukuk arasında mukayese yapılmasını sağlamaktır. Dersin içeriği, İslam kamu hukukunun mahiyetinin, kavramlarının, işlevinin ve sistem içerisindeki konumunun öğrenci tarafından kavranmasının sağlanmasıdır.

İslam Özel Hukuku

Bu derste, kamu hukuku-özel hukuk ayrımına İslam hukukunun yaklaşımı, bu ayrım çerçevesinde İslam özel hukukunun yeri ve İslam özel hukuku kapsamında bulunan hukuk dalları (borçlar hukuku, miras hukuku, eşya hukuku, şahıs hukuku) ana hatlarıyla işlenmektedir. Dersin içeriği, İslam özel hukukunun mahiyetinin, kavramlarının, işlevinin ve sistem içerisindeki konumunun öğrenci tarafından kavranmasının sağlanmasıdır.

Bilirkişilik Kurumu

Bilirkişilik kurumu, hukuk, idari ve ceza yargılaması hukukumuzda önemli işleve sahip alanlarından biridir. Bilirkişi, görüşüne başvurulan konu (olay) hakkında özel ve teknik bilgisine dayanarak inceleme yapar ve vardığı sonuçları ve görüşünü mahkemeye bildirir. Dersin amacı, yargılama süreçlerinin vazgeçilmezleri olan bilirkişilerin ve bilirkişilik kurumunun uygulamadan örneklerle kavranmasına yardımcı olmaktır.

Osmanlı Hukuk Metinleri

Bu dersin gayesi, Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye’nin mukaddeme kısmında bulunan doksan dokuz kavâid-i külliyye’ye dair Osmanlıca şerhleri okuma ve anlama imkanını öğrencilere sunmaktır. Kavâid-i külliyye aslında Batı hukuk sistemlerinde de bulunan ve “maxim” olarak tabir edilen genel prensipler misali İslam hukukuna dair umumi kaidelerdir. Kavâid-i külliyye’nin hukuki meselelerin kavranmasında çok faydalı olduğu ve bu kaideleri zapt edip kavrayan bir kimsenin muâmelât, harekâtını mümkün olduğu kadar İslam hukukuna uygun hale getirebileceği bizzat Mecelle’nin mazbatasında ifade edilmiştir.

Tüketici Hukuku

Tüketici hukuku; tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak, zararlarını tazmin etmek, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlamak, tüketiciyi aydınlatmak ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir. Bu kapsamda; taksitle satış sözleşmeleri, tüketici kredisi sözleşmeleri, konut finansmanı sözleşmeleri, işyeri dışında kurulan sözleşmeler, mesafeli sözleşmeler (özellikle internet ve telefon gibi çeşitli vasıtalar aracılığı ile kurulan sözleşmeler), finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeleri, devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri, paket tur sözleşmeleri ile abonelik sözleşmeleri işlenen başlıca konulardır.

Telekomünükasyon (Elektronik Haberleşme) Hukuku 

Ders kapsamında Türk telekomünikasyon hukuku incelenmekte, kamu ve özel hukuk boyutuyla ele alınmaktadır. Bu çerçevede, Telekomünikasyon Kurumu ile imzalanan imtiyaz sözleşmesi, tüketici ile imzalanan abonelik sözleşmesi ve telekom sağlayıcıları arasında imzalanan dolaşım (roaming) sözleşmeleri kapsamlı olarak inceleme konusu yapılmaktadır.