Fakülte Politikaları

Liderlik, Yönetim ve Kalite Politikası:

Kalite politikamız, Fakültemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda eğitim öğretim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinin ortak akıl çerçevesinde tüm paydaşlarımızca benimsenen sürekli iyileştirme ve verimlilik esaslı uygulamalar ile geleceğe yön veren bir kurumsal kimliği inşa etmektir.

Bu kapsamda;

 • İç ve dış paydaşlarımızın memnuniyetini esas alan uygulamalara öncelik vermek,
 • Toplumsal sorumluluğumuza uygun sosyal projeleri dış paydaşlarımızla eş güdümlü olarak gerçekleştirmek,
 • Etkinliklerde öğrenci ile akademik ve idari personelin tümünün katılımını sağlamak,
 • Kalite yönetim sistemi aracılığıyla tüm kurumsal işleyişimizi sürekli iyileştirmek,
 • Fakültedeki tüm görevlere ait görev tanımları ile yürütülen iş ve işlemlere ilişkin iş akış süreçlerinin görev dağılımını tüm akademik personele eşit olacak şekilde dağıtmak,
 • Öğrenme aktivitelerini ve öğretim elemanlarının performansını yükseltmek,
 • Akademik ve idari personel ile idare ve öğrencilerle idare arasında etkin bir iletişim ağını oluşturmak,
 • Fakültenin ulusal planda rekabetçiliğinin güçlendirerek ulusal derecelendirmelerdeki yerini geliştirmek kalite politikamızın unsurlarını oluşturmaktadır.

 

Eğitim ve Öğretim Politikası:

Fakültemiz insanlığın ve ülkemizin hukuk sorunlarına çözümler üreten bir eğitim öğretim yapma politikasını görev edinmiştir. Bu temel görevi hakkıyla yerine getirebilmek için eğitim öğretim politikamız;

 • Eğitim öğretim faaliyetlerinin her aşamasında verimliliği ve sürekli iyileşmeyi esas alan bir anlayışla kalite odaklı çalışmalara öncelik vermek,
 • Öğrencilere, kurumsal kimliğimiz ile tanıştıkları ilk günden mezun olacakları güne kadar geçen süre içerisinde istikrarlı bir gelişim vizyonu kazandırmak,
 • Öğrencilere bilimsel bilgi, akademik beceri, milli değerler ve temel yetkinlik edinimleri kazandırmak,
 • Ders programlarının öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi,
 • Farklı fakültelerle iş birliği içerisinde disiplinlerarası çalışmaların teşvik edilmesi,
 • Öğrencilerin akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde kapsamlı bir seçimlik ders listesinin sunulmasıdır.

 

Araştırma ve Geliştirme Politikası:

Fakültemiz araştırma ve uygulama stratejisini, kurumsal kimliğimiz ile uyumlu keşfedici ve inşa edici nitelikteki bilimsel uğraşlar olarak değerlendirmekte, tüm bu uğraşların sonuçlarının toplumsal gelişime ve geleceğin inşasına katkı sunmasını beklemektedir. Bu doğrultuda araştırma geliştirme politikamız;

 • Araştırma odaklı kurumsal kültürü tüm paydaşların ortak katılımı ile geliştirmek,
 • Araştırma geliştirme stratejisi doğrultusunda yürütülen çalışmaların başta eğitim öğretim olmak üzere Üniversitenin politikaları ile uyumlu bir şekilde sürdürülmesini sağlamak,
 • Bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri teşvik etmek,
 • Periyodik yayınların sayısını arttırmak; yurt içi ve yurt dışında düzenlenen sempozyum, çalıştay, kongre vb. toplantılara öğretim elemanlarının katılımını teşvik etmek şeklinde düzenlenmiştir.

 

Toplumsal Katkı Politikası:

Fakültemiz, toplumsal hizmeti yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğü etkinliklerin doğal bir parçası olarak görmektedir. Bu doğrultuda Fakültemizin toplumsal hizmet politikası;

 • Sosyal sorumluluk bilinci ile sadece içinde bulunduğumuz topluma yönelik değil, aynı zamanda insanlığın iyi yönde gelişimini hedefleyen ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkileri güçlendirmek,
 • Başta öğrenciler olmak üzere iç ve dış paydaşlar ile yürütülen çalışmalarda Fakültemizin misyon ve vizyonuna uygun olacak şekilde topluma hizmet anlayışını yaymak ve geliştirmek,
 • Toplumsal gelişime katkıda bulunacak araştırma faaliyetlerini arttırmak,
 • Toplumun her kesimine yönelik toplumsal farkındalığı artıracak eğitim, konferans/seminer vb. faaliyetler ve etkinlikler düzenlemek,
 • Eğitim-öğretim programlarının müfredatlarına toplumsal katkıya yönelik dersleri eklemek şeklinde düzenlenmiştir.

 

Uluslararasılaşma Politikası:

Fakültemizin kurumsal misyon ve vizyonu uluslararası yeterlilik ölçütleri üzerine kuruludur. Bu doğrultuda Fakültemiz, iç ve dış paydaşlarınca gerçekleştirilecek çalışmalarda ve uluslararasılaşma alanında belirlenecek stratejilerde yalnızca ulusal değil, aynı zamanda uluslararası boyutta yetkin olma yönelimine sahiptir. Bu doğrultuda Fakültemizin uluslararasılaşma politikası;

 • Uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda ve Üniversitemiz misyon ve vizyonuna uygun olacak şekilde uluslararası iş birliklerini geliştirmek,
 • Öğrenci ve akademisyenlerin uluslararası alanda gerçekleştirecekleri akademik çalışmaları desteklemek,
 • Uluslararası iş birliklerinin kurulması, araştırmaya dayalı geniş̧ kapsamlı ve bütçeli projelere verilecek destekle Fakülte özelinde Üniversitenin tanınırlığı ve rekabet gücünü artırmak,
 • Değişim programları yoluyla öğrenci ve akademik/idari personel hareketliliğinin, uluslararası araştırma-geliştirme faaliyetlerinin ve iş birliklerinin artırılarak eğitim, öğretim ve araştırma süreçlerinin, toplumsal katkı faaliyetlerinin güçlendirildiği, eş zamanlı olarak çok kültürlü bir ortamın oluşturulduğu bir eğitim öğretim faaliyeti yürütmek şeklinde planlanmıştır.